เสาร์ ที่ 22 มีนาคม 2014

ผสมผสานความหวังกับความเชื่อและความรัก
Mix Hope With Faith And Love

“เพราะว่าเราได้มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่เราแล้ว เหมือนแก่เขาเหล่านั้นด้วย แต่ว่าถ้อยคำซึ่งเขาได้ยินนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขา เพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อร่วมกันกับผู้ที่ได้ยิน” (ฮีบรู 4:2)

    พระคำของพระเจ้าประทานความหวัง ความเชื่อ และความรัก หลายครั้ง เมื่อมีคนได้ยินพระคำ สิ่งแรกที่พระคำได้ให้กับพวกเขาคือความหวัง ความหวังของคุณจะต้องถูกแปลเป็นความเชื่อเพื่อที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ ความหวังให้ภาพไกลๆกับคุณ เป็นภาพแห่งความเป็นไปได้ แสดงให้คุณเห็นถึงพระพรที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า

แต่ความเชื่อคือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ของคุณต่อความหวังที่พระคำของพระเจ้าได้มอบให้คุณ ในขณะที่ความรักคือวิธีในการที่คุณลงมือปฏิบัติ วิธีที่คุณดำเนินชีวิตโดยพระคำที่พระเจ้าได้ประทานให้กับคุณ เมื่อพระคำของพระเจ้าประทานความหวังแก่คุณ คุณมีทางเลือกในการผสมผสานความหวังนั้นกับความเชื่อและความรัก เพื่อที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พระเจ้าต้องการ ถ้าคุณไม่ผสมผสานกับความเชื่อ คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไป

ยกตัวอย่างเช่น ในพระคัมภีร์เดิม ซาราห์ ซึ่งเป็นภรรยาของอับราฮัม ได้ยินพระคำ ว่าเธอจะมีบุตรชายให้อับราฮัม (ปฐมกาล 17:18) แต่ในช่วงเวลานั้นในชีวิตของเธอ เธอไม่ได้ผสมผสานพระคำนั้นกับความเชื่อ เธอพยายามที่จะทำให้พระคำเป็นจริงโดยวิธีของเธอเอง โดยการให้ฮาการ์คนใช้ของเธอไปหลับนอนกับอับราฮัมเพื่อที่จะได้มีบุตรผ่านทางเธอ พระคำได้ประทานความหวังให้กับนาง แต่พระเจ้าต้องการความเชื่อของเธอด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นตามที่เธอคาดหวังไว้ ฮาการ์มีบุตรชายให้กับอับราฮัม คืออิชมาเอล แต่นั่นไม่ใช่ผลที่พระเจ้าต้องการ ต่อมานางซาราห์จึงเริ่มผิดหวังกับผลลัพธ์ที่เธอได้รับ (ปฐมกาล 21:9)

อย่าพยายามบังคับพระเจ้าให้ทำสิ่งต่างๆตามวิธีของคุณ หรือพยายาม “ช่วย” พระองค์เพื่อให้พระคำของพระองค์เป็นจริง พระเจ้าไม่เคยล้มเหลวหรือทำให้ผิดหวัง พระองค์ทรงคาดหวังให้คุณผสมพระคำของพระองค์กับความเชื่อและเดินในความรัก เพราะความเชื่อทำงานโดยความรัก

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ศึกษาพระคำของพระองค์ในวันนี้ วิญญาณของข้าพระองค์ได้รับแสงสว่างเพื่อรู้และเดินในทางที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้สำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ประกาศว่าฤทธิ์เดช สง่าราศี และความจริงแห่งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ถูกเปิดเผยกับข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณ และกับพระคำในวันนี้ ในนามพระเยซู!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:3; 1 โครินธ์ 13:13; กาลาเทีย 5:6


Comments are closed