จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012

ผลแห่งความชอบธรรม
Fruits Of Righteousness

“จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้า” (ฟิลิปปี 1:11)

        พระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเต็มล้นไปด้วยผลหรือการงานแห่งผลของความชอบธรรม ในยอห์น 15:5 พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง…” เราเป็นแขนง และนั่นหมายความว่าเราเป็นส่วนเกิดผลของต้นองุ่น เราเป็นผู้ที่ออกผลแห่งความชอบธรรมของพระองค์ในทุกๆที่ที่เราไป ผลแห่งความชอบธรรมหมายถึงการงาน ผลผลิตแห่งความชอบธรรรมของพระเจ้าที่ทำงานภายในเรา
        2 โครินธ์ 5:21 ทำให้เราทราบว่าเราได้ถูกทำให้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ธรรมชาติของเราคือความชอบธรรม และธรรมชาตินั้นทำให้เกิดผลผลิตภายในเรา ทุกที่ที่คุณไป ความชอบธรรมทำให้เกิดผลภายในคุณ ทำให้คุณเกิดผลในงานของพระเจ้า สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวและสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้า
        เมื่อพระเยซูทรงทำให้คนตาบอดมองเห็นได้ พระองค์ได้สำแดงผลแห่งความชอบธรรม เมื่อพระองค์ทำให้คนหูหนวกได้ยิน ประทานขาใหม่ให้กับคนที่เป็นง่อย ชุบคนที่ตายแล้วให้เป็นขึ้นมา และประทานอาหารให้กับผู้ที่หิวโหย พระองค์ได้สำแดงผลแห่งความชอบธรรม เมื่อพระองค์ช่วยคนที่บาดเจ็บ และพูดถ้อยคำที่ให้กำลังใจ ชูใจ และพระพร พระองค์กำลังแสดงออกถึงผลแห่งความชอบธรรม พระคัมภีร์กล่าวว่า เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี (เอเฟซัส 2:10) การดีนั้นคือผลแห่งความชอบธรรม
        ทุกที่ที่คุณไป คุณต้องทำการดี ลองคิดดูว่าเรามีถ้อยคำแห่งการรักษา เรามีถ้อยคำที่รักษา เรามีถ้อยคำที่ยกชูใจ เป็นสิ่งที่ออกมาจากตัวเราตลอดเวลาเหมือนเช่นพระเยซู และเหล่าอัครทูต เรายังเป็นผู้ทำการอัศจรรย์ เราทำการอัศจรรย์ในทุกหนแห่งเพราะว่าเราเต็มล้นไปด้วยผลแห่งความชอบธรรม ซึ่งมีโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อพระสิริและสรรเสริญพระเจ้า

คำอธิษฐาน
        สรรเสริญพระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์ให้เป็นหนึ่งกับพระองค์ ข้าพระองค์ยินดีที่คิดถึงเกียรติและโอกาสที่พระองค์ทรงประทานให้กับข้าพระองค์ เพื่อสำแดงความงดงามและพระสิริของพระองค์แก่โลกนี้ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเจิมในถ้อยคำของข้าพระองค์เพื่อรักษา ยกชูใจ อวยพร และหนุนใจผู้อื่นในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:17; เอเฟซัส 2:10


Comments are closed