พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2013

ผลผลิตแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
Products Of His Great Love

“โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์แล้ว เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาให้เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรนั้น” (1 ยอห์น 4:9)

คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ พระเจ้าทรงรักคุณจนได้ส่งพระเยซู พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ มาตายแทนคุณ ความรักของพระองค์ได้ดึงคุณออกจากความมืดเข้าสู่แสงสว่างอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ๆคุณจะครอบครองและปกครองชีวิตในฐานะกษัตริย์ เดี๋ยวนี้ไม่มีสิ่งใดที่สามารถแยกคุณออกจากความรักนั้นได้ (โรม 8:35-39) ไม่แม้แต่ความบาป “เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรู เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าโดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่” (โรม 5:10)
พระเจ้าทรงรักคุณมากกว่าที่คุณจะสามารถจินตนาการณ์ได้! พระองค์ไม่เคยพยายามมองหาความผิดของคุณ แต่พระองค์ทรงติดตามคุณด้วยพระเมตตาอันอ่อนโยน และกางปีกแห่งความรักของพระองค์เหนือคุณตลอดเวลา ยอห์น 3:16 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะมั่นใจในความรักของพระองค์ที่มีให้สำหรับคุณ เพราะว่าการตระหนักเช่นนั้นจะช่วยให้คุณครอบครองในชีวิต เหนือความบาป ความเจ็บป่วย ความยากจน ความล้มเหลว และความตาย จะให้ความกล้าหาญกับคุณในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตด้วยความรู้สึกของสิทธิอำนาจ
ในการมีความมั่นใจในความรักของพระเจ้านั้น ได้มาโดยการใช้เวลากับพระองค์ ขณะที่คุณสามัคคีธรรมกับพระองค์โดยผ่านทางพระคำและกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเปิดเผยแห่งความรักของพระองค์จะส่องเข้ามาในวิญญาณของคุณ และคุณจะมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอในการสถิตอยู่ของพระองค์
คุณเป็นผลผลิตจากความรักนิรันดร์ของพระเจ้า เหตุผลที่พระองค์ทรงช่วยคุณให้รอด ประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่คุณ เติมคุณให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และทำให้ชีวิตของคุณสวยงามด้วยพระสิริของพระองค์และพระคุณของพระองค์ นั่นก็เพราะว่าพระองค์ทรงรักคุณ สิ่งนี้ควรจะปลุกความมั่นใจใหม่ภายในคุณให้ตื่นขึ้น เพื่อมีชีวิตอย่างเต็มความสามารถของคุณ ไม่มีสิ่งใดที่สามารถหยุดคุณไว้ได้ เพราะความรักของพระเจ้าได้ทำให้คุณเป็นผู้ชนะ เป็นผู้ยอดเยี่ยม และเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ และข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ และพระเมตตาที่นำข้าพระองค์ไปทุกวัน ข้าพระองค์ตระหนักในคุณค่าที่แท้จริงของข้าพระองค์ในวันนี้ ในแสงสว่างแห่งความรักของพระองค์ และข้าพระองค์ตระหนักในฤทธิ์เดชแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าพระองค์ฉวยโอกาสนั้นในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 3:1


Comments are closed