วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2019

ปากของคุณและลิขิตชีวิตของคุณ
Your Mouth And Your Destiny

“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสั่ง… และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ”(มาระโก 11:23)

     ในบรรดาของประทานตามธรรมชาติทั้งหมดที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา ความสามารถในการพูดหรือใช้ถ้อยคำเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นคือสิ่งที่ควบคุมและกำหนดทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณ คุณเป็นอย่างที่คุณพูด นั่นคือคำพูดของคุณจัดวางตำแหน่งของคุณและกำหนดลิขิตชีวิตของคุณ

ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา เราอ่านถ้อยคำของพระเยซู พระองค์กล่าวว่า “คุณจะมีในสิ่งที่คุณพูด” สุภาษิต 18:21 กล่าวว่า “ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น…” ไม่ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่หรือตายขึ้นอยู่กับปากของคุณ นั่นคือคำที่คุณพูด พระเยซูเจ้ากล่าวยืนยันในสิ่งเดียวกัน พระองค์กล่าวว่า “…พวกท่านจะได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมก็เพราะคำพูดของท่านหรือพวกท่านจะได้รับการกล่าวโทษก็เพราะคำพูดของท่าน” (มัทธิว 12:37 ฉบับ NIV)

เหตุผลหลักสำหรับปากของคุณคือการบังคับชีวิตของคุณไปในทิศทางของพระเจ้าสำหรับคุณ วันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในความมั่งคั่ง สุขภาพ และความอุดมสมบูรณ์ หรือในความยากจน ความเจ็บป่วย และความขาดแคลนเป็นผลมาจากคำพูดที่คุณพูด พระคัมภีร์กล่าวว่าลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิต (สุภาษิต 15:4)

1 เปโตร 3:10 ป่าวประกาศว่า “เพราะว่าผู้ใดรักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันเวลาดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่วและห้ามปากไม่ให้พูดล่อลวง” นั่นง่ายมาก คุณสามารถมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ และเพลิดเพลินกับวันของคุณในพระพรและความดีงามของพระเจ้า ถ้าคุณใช้ลิ้นของคุณอย่างถูกต้อง มันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพูด!

จงพูดคำที่เป็นประโยชน์ นั่นคือคำที่สอดคล้องกับธรรมชาติและมรดกของคุณในพระคริสต์ ไม่สำคัญว่าสภาพชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรในตอนนี้ คุณสามารถสร้างโลกของคุณขึ้นมาใหม่ได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานเงื่อนไขให้เราทำตามแล้ว อ่านปฐมกาล 1 พระองค์นำระเบียบและรูปแบบมาสู่โลกที่วุ่นวายผ่านทางฤทธิ์อำนาจแห่งการพูด ซึ่งเปิดเผยให้เห็นสิ่งที่เราสามารถทำได้และควรทำด้วยคำพูด

คุณได้ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายและตามแบบของพระเจ้า ดังนั้นถ้าคุณคิดว่ามีความมืดในบางส่วนในชีวิตของคุณ ให้ประกาศพระคำ พระคำของพระเจ้าเป็นความสว่าง และเมื่อคุณพูดความสว่างของพระเจ้าจะสำแดงออกและกำจัดความมืดอย่างสิ้นเชิงให้หมดไป

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับของประทานและฤทธิ์อำนาจแห่งการพูด ชีวิตของฉันงดงาม ยอดเยี่ยม และเต็มไปด้วยพระสิริ คำพูดของฉันมีประโยชน์ เพราะฉันได้รับการสอนโดยพระวิญญาณให้พูดชีวิตและสติปัญญาตลอดเวลา ฉันกำลังทำให้วัตถุประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของฉันสำเร็จอย่างเปี่ยมไปด้วยพระสิริ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 13:3; ยากอบ 3:3-5; 1 เปโตร 3:10


Comments are closed