อังคารที่ 26 มีนาคม 2013

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อ
It’s Not A Faith Problem

“ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” (โฮเชยา 4:6)

คริสเตียนทุกคนถูกเรียกให้มีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือความเจ็บป่วย โรคร้าย มารร้าย และความตาย นั่นคือความจริงที่แสดงให้เราเห็นในพระคำ เหตุผลที่ประสบการณ์ของบางคนอาจจะไม่เป็นไปตามความจริงนี้ก็คือการขาดความรู้ของพวกเขา
พระเจ้าไม่ได้กล่าวไว้ในโฮเชยา 4:6 ว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะ “การขาดความเชื่อของพวกเขา” แต่เพราะ “ขาดความรู้” ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อ เพราะว่าความเชื่อไม่ได้เป็นความลึกลับต่อลูกของพระเจ้า ไม่มีคริสเตียนคนไหนที่ขาดความเชื่อ “…สมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคน” (โรม 12:3) ความเชื่อที่ได้ทรงใส่ไว้ในวิญญาณของคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่ มีฤทธิ์เดชเพียงพอที่จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งที่คุณต้องการก็คือ ตระหนักว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ และเสริมสร้างความเชื่อของคุณขึ้นผ่านทางพระคำ
พระเยซูทรงตรัสไว้ในมาระโก 16:17-18 ว่า “มีคนเชื่อที่ไหน หมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาใหม่หลายภาษา เขาจะจับงูได้ ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค”
สังเกตว่าพระองค์ตรัสว่าผู้เชื่อจะจับงูได้ และถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา ไม่มีความผิดปกติชนิดใดที่จะสามารถมาอยู่ในร่างกายของคุณได้ เพราะว่าคุณเป็นคนอีกสายพันธุ์หนึ่ง เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ (1 เปโตร 2:9) คุณไม่ใช่คนธรรมดา คุณมีอำนาจเหนือมารร้าย ความล้มเหลว ความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติต่างๆ คุณเป็นคนพิเศษ
ยากอบ 1:18 บอกเราว่า “โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” คุณเป็นที่หนึ่ง ดีที่สุด และอยู่สูงที่สุดในทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น คุณเป็นพระสิริของพระองค์ ชีวิตของคุณคือคำพยานของพระคุณของพระองค์ จงปลูกฝังความรู้นี้

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ซึ่งอยู่เหนือความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติใดๆ ข้าพระองค์เดินในความจริงของพระองค์เกี่ยวกับข้าพระองค์ ตระหนักว่าข้าพระองค์ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และรักษาไว้จากสิ่งร้ายทุกอย่าง โดยฤทธิ์เดชของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 10:19; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed