พุธ ที่ 16 กันยายน 2015

“ปลุกเร้าตนเอง เพื่อยึดพระเจ้าไว้…”
“Stir Up Yourself, To Take A Hold Of God…”

“ไม่มีผู้ใดร้องทูลต่อพระนามของพระองค์ ที่เร้าตนเองให้ยึดพระองค์ไว้ เพราะพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ทั้งหลาย และได้มอบข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในมือของความบาปผิดของข้าพระองค์” (อิสยาห์ 64:7)

    ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กำลังพูดกับพระเจ้าในข้อพระคำตอนต้น อิสราเอลอยู่ในช่วงเวลาวิกฤต เพราะว่าไม่มีใครแสวงหาพระเจ้า ไม่มีใครปลุกเร้าตนเองที่จะ “ยึด” พระเจ้าไว้ นั่นหมายความว่า ในฐานะคริสเตียนเราสามารถปลุกเร้าตัวเองให้ยึดพระเจ้า ยึดพระคำของพระองค์ และทำให้พระคำนั้นเป็นจริงในชีวิตของเรา ผ่านทางการอธิษฐานวิงวอน

ทำให้นึกถึงการเผชิญหน้าของยาโคบกับทูตสวรรค์ของพระเจ้า หลังจากการใช้ชีวิตกับลาบัน ลุงของเขา ยาโคบรู้ว่าเขาต้องการการอัศจรรย์ที่จะหนีความโกรธแค้นของเอซาว พี่ชายของเขา เนื่องจากได้หลอกลวงบิดาของเขาคืออิสอัค เพื่อรับเอามรดกแทนที่เอซาว ยาโคบได้แบ่งครอบครัวและทุกสิ่งที่เขามีเป็นสองกลุ่ม และส่งไปล่วงหน้าเขาเพื่ออ้อนวอนเอซาว ถ้าเอซาวตัดสินใจที่จะทำลายกลุ่มแรก อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะยังสามารถหนีรอดไปได้ (ปฐมกาล 32:4-8)

ซึ่งที่เกิดขึ้นคือ ยาโคบอยู่โดยลำพัง และพระคำบอกว่าเขาได้ปล้ำสู้กับทูตสวรรค์ตลอดทั้งคืน ยาโคบไม่ยอมปล่อยทูตสวรรค์ไปจนกว่าเขาจะได้รับการอวยพรจากทูตสวรรค์ (ปฐมกาล 32:24-26) ในพระธรรมโฮเชยา ผู้เผยพระวจนะได้อธิบายว่า แท้จริงแล้วทูตสวรรค์ที่ปล้ำสู้กับยาโคบคือพระเจ้า “…และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็สู้กับพระเจ้า เออ เขาสู้กับทูตสวรรค์และมีชัย
เขาร้องไห้และขอความเมตตา เขาพบพระเจ้าที่เบธเอล และพระเจ้าตรัสสนทนากับเขาที่นั่น พระเจ้าแห่งพลโยธา พระเยโฮวาห์เป็นพระนามของพระองค์” (โฮเชยา 12:3-5)

ยาโคบปลุกเร้าตนเองเพื่อที่จะยึดพระเจ้าไว้ผ่านทางการอธิษฐาน เพื่อที่จะยึดเอาพระพรของพระเจ้า นี่คือบางสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะทำในฐานะคริสเตียน ในการปลุกเร้าตนเองขึ้นเพื่อยึดพระคำของพระเจ้าสำหรับเรา และสำหรับคนอื่น ผ่านทางการอธิษฐาน เราจะต้องรบเร้าในขณะที่อธิษฐานเผื่อวิญญาณที่หลงหาย และสำหรับคนเหล่านั้นที่ห่างออกไปจากความเชื่อ เราจะต้องอดทนในการอธิษฐานเพื่อพวกเขา จนกระทั่งพระคริสต์ได้เกิดขึ้นในพวกเขา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสของการอธิษฐาน ในสถานที่แห่งการร่วมกันอย่างจริงใจ เพื่อปลุกเร้าตนเองและยึดพระคำของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความสามารถแก่ข้าพระองค์ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการอธิษฐานที่มีชัย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:18-21; 3:20-21; 2 ทิโมธี 1:6


Comments are closed