เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2013

ปลุกเร้าความเชื่อจากภายใน
Stir Up Faith From Within

“แต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้น จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่ และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์” (ยูดา 1:20)

ถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์ ไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะต้องกลัว พระเยซูได้เอาชนะโลกและระบบของโลกนี้แล้วเพื่อคุณ เมื่อคุณเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตของคุณ จงอย่าสิ้นหวัง เพราะว่าคุณไม่ได้ไร้ทางสู้ มันคือการต่อสู้ของความเชื่อ และคุณมีอาวุธฝ่ายวิญญาณในการต่อสู้ออกไป
หนึ่งในอาวุธนั้นคือการร้องเพลง คือการร้องเพลงของความเชื่อ เอเฟซัส 5:18-19 กล่าวว่า “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” เมื่อคุณเผชิญกับความท้าทาย ปิดประตูของคุณและร้องเพลงจนกระทั่งความเชื่อได้ถูกปลุกเร้าในวิญญาณของคุณ ร้องเพลงด้วยวิญญาณ และร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วย (1 โครินธ์ 14:15)
เหมือนเช่นผู้เผยพระวจนะเอเสเคียล พระวิญญาณจะทรงเร้าใจคุณขึ้น และตั้งเราให้ยืนขึ้น… (เอเสเคียล 2:2) คุณจะรู้ได้ในเวลาที่พระเจ้าทรงยืนขึ้นสูงภายในคุณ พระองค์จะปลุกพระคำขึ้นภายในคุณเช่น “ไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้า จะจำเริญขึ้นได้” คุณจะได้ยินพระองค์ตรัสกับคุณว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” และคุณรับเอาและพูดว่า “ใช่ พระเจ้า! ข้าพเจ้ามีชัยเหนือสิ่งเหล่านี้ ในนามของพระเยซูคริสต์!” หลังจากนั้น อธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆอย่างขมักเขม้น
คุณสามารถปลุกเร้าความเชื่อจากภายในคุณในวันนี้ และธุรกิจที่ตายแล้วจะถูกทำให้เป็นขึ้น การเงินที่ล้มเหลวจะได้รับการทำให้มีชีวิตด้วยการเติมเต็มที่เหนือธรรมชาติ! ชีวิตคู่ที่ล้มเหลวจะได้รับการฟื้นคืน! ทุกสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีทันใดโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าหากคุณทำตามพระคำในวันนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะกลัว เพราะว่าข้าพเจ้าเกิดจากพระเจ้า และข้าพเจ้ามีชัยเหนือโลกนี้ เพราะพระองค์ผู้ทรงอยู่ในข้าพเจ้านั้นเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก ความเชื่อของข้าพเจ้ามีชีวิต และเมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติพระคำในวันนี้ พระคำมีชัยชนะ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 6:12


Comments are closed