วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม

ปลดปล่อยรหัสเสียงที่ถูกต้อง
Releasing The Right Sound Codes

“ข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชา และเมื่อข้าพเจ้าเผยพระวจนะอยู่นั้นก็มีเสียง และดูสิ เป็นเสียงสั่นรัว พวกกระดูกนั้นเข้ามาหากัน กระดูกกับกระดูก” (เอเสเคียล 37:7)

     การเผยพระวจนะหมายถึงการพูดถ้อยคำของการเปิดเผยสำแดงและฤทธิ์อำนาจของสวรรค์ นั่นคือคำพูดที่มีและให้ชีวิต เอเสเคียลเข้าใจว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่การปลดปล่อยถ้อยคำ แต่ปลดปล่อยถ้อยคำด้วยรหัสเสียงที่ถูกต้อง นั่นคือถ้อยคำของพระวิญญาณ เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชา”

พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าในขณะที่เขาเผยพระวจนะก็มีเสียงและกระดูกเข้ามาหากันเป็นกระดูกต่อกระดูก นั่นค่อนข้างลึกซึ้ง เพราะหมายความว่ากระดูกทุกชิ้นมีรหัส และทันทีที่คำนั้นถูกกล่าวกระดูกเหล่านั้นรู้ว่าจะต้องอยู่ตรงไหนโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ

พระเจ้าทรงออกแบบให้พลังงานถูกปลดปล่อยออกมาผ่านทางคำพูด แต่คุณต้องมีคำพูดที่ถูกต้อง นี่คือเหตุผลที่พันธกิจของพระวิญญาณ การสามัคคีธรรมกับพระองค์ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของเรา เพราะว่าพระวิญญาณเป็นผู้ที่รู้รหัสเหล่านั้น เราฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อรับการนำทางจากพระองค์ พระองค์บอกเราว่าจะต้องพูดอะไร พระองค์สามารถแสดงให้คุณเห็นในภาพ แต่คุณต้องพูดอย่างที่พระองค์บอกให้คุณพูด ไม่อย่างนั้นก็จะไม่เกิดผล

จงให้พระวิญญาณนำทางคุณ เมื่อเกิดวิกฤติหรือความท้าทายคุณพูดว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดใช้ข้าพระองค์ให้อธิษฐานอย่างถูกต้อง เพราะว่าข้าพระองค์ไม่รู้ว่าข้าพระองค์ควรอธิษฐานอย่างไร” หลังจากนั้นก็เริ่มอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ จงร้องเพลงและนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยภาษาแปลกๆ จงทำอย่างงนี้อย่างจริงจัง และในขณะที่ทำสิ่งนั้นจงนึกถึงจุดประสงค์ของคุณ นั่นคือปัญหาเฉพาะหน้า

ในขณะที่คุณพูดภาษาแปลกๆ ต่อไป ไม่นานหลังจากนั้นของประทานในการเผยพระวจนะก็จะถูกกระตุ้นจากภายในตัวคุณเพื่อเผยพระวจนะและป่าวประกาศเหมือนเอเสเคียล และคุณจะพูดรหัสเสียงที่ถูกต้อง นี่คือวิธีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในด้านการเงิน งาน ธุรกิจ ครอบครัวและทุกสิ่งที่คุณเป็นห่วง จงรับรหัสเสียงที่ถูกต้องจากพระวิญญาณแล้วพูดออกมา คุณสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่สิ้นหวังและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่บวกในชีวิตของคุณผ่านทางฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างสรรค์ของพระคำของพระเจ้าในปากของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความสามารถในการพูดถ้อยคำแห่งฤทธิ์อำนาจโดยพระวิญญาณ นั่นคือรหัสเสียงที่เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนลิขิตชีวิตที่ได้รับการประกันว่าจะเกิดผล แม้ตอนนี้ข้าพระองค์ป่าวประกาศว่าชีวิตของข้าพระองค์มีไว้เพื่อพระสิริของพระองค์ อนาคตของข้าพระองค์มีไว้เพื่อความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรืองในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์! ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องในสันติสุข สุขภาพของพระเจ้า และในพระคุณของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:26; อิสยาห์ 59:21; โยเอล 2:28


Comments are closed