จันทร์ ที่ 13 เมษายน 2015

ปราศจากความตาย!
Death-free!

“เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” (โรม 8:2)

    มีกฎอยู่สองข้อในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น คือกฏของพระวิญญาณแห่งชีวิต และกฎแห่งบาปและความตาย อย่างไรก็ดี กฎแห่งชีวิตนั้นอยู่เหนือกว่าและมีพลังมากกว่ากฎแห่งบาปและความตาย โดยการที่ได้บังเกิดใหม่แล้ว กฏที่ทำงานภายในคุณคือกฏแห่งชีวิต ชีวิตแบบพระเจ้า (ภาษากรีก: Zoe) อยู่ภายในคุณ ผลก็คือคุณปราศจากความตาย เข้าใจหรือไม่ว่านี่หมายความว่าอย่างไร!

ไม่สำคัญว่าภาวะเน่าเปื่อยของ “ความตาย” จะมีอิทธิพลเหนือคนในโลกนี้อย่างไร คุณมีภูมิคุ้มกันจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความตายหยุดการทำงานภายในคุณ คุณอยู่นอกเหนือขอบข่ายการทำงานของมัน คุณไม่ได้อยู่ในโลกของความตาย เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้กำลังพยายามเพียงที่จะให้เรามีความรู้สึกของการช่วยกู้จากความตาย เขาไม่ได้กำลังบอกว่ากฎแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ “ปลดปล่อย” เราจากความตาย แต่บอกว่าได้ทำให้เราปราศจากความตาย นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถถูกแตะต้องโดยความตายได้

เป็นเหมือนห้องหรือบริเวณที่ได้รับการ “กันเสียง” นั่นหมายความว่าเสียงไม่สามารถเข้ามาได้ ไม่ว่าคุณจะพยายามมากเพียงใดก็ตาม ในพระเยซูคริสต์ คุณถูก “กันจากความตาย!” มีเพียงวิธีเดียวที่คุณจะสามารถนำความตายเข้าสู่ชีวิตของคุณได้ก็คือถ้าคุณโปรแกรมตัวคุณเองใหม่ โดยการพูดถ้อยคำแห่งความตาย พระคัมภีร์กล่าวว่า “ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น…” (สุภาษิต 18:21)

รักษาตัวคุณเองให้แข็งแรงและมีสุขภาพดีด้วยถ้อยคำของคุณ! อย่าพูดความเจ็บป่วย โรคร้าย ความยากจน หรือความพ่ายแพ้ แต่ประกาศอยู่เสมอว่า “ทางของข้าพเจ้าไม่มีความตาย! ข้าพเจ้าเดินในทางแห่งชีวิต เพราะว่ากฏของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้ามีอิสรภาพจากกฏแห่งบาปและความตาย” พระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว (2 โครินธ์ 5:17) คุณอยู่ในพระเยซูคริสต์ และกฏที่ทำงานในพระคริสต์นั้นคือกฏแห่งชีวิต คุณมีชีวิตในพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของพระองค์ที่ทำงานในข้าพระองค์ ทุกส่วนในร่างกายของข้าพระองค์ ในทุกเซลของเลือด และในกระดูกทุกอันในร่างกายของข้าพระองค์ ทั้งหมดของข้าพระองค์มีภูมิคุ้มกันต่อความตาย การเน่าเปื่อย และอิทธิพลที่ไม่ดีในโลกนี้! ทางของข้าพระองค์คือทางแห่งชีวิตและความชอบธรรม ความยินดี ความสุขและสันติสุข ตลอดไปเป็นนิจ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 11:26; 1 ยอห์น 5:13


Comments are closed