พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014

ปรับสภาพวิญญาณของคุณด้วยพระคำ
Condition Your Spirit With The Word

“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

    มนุษย์คือวิญญาณ ใน 1 เปโตร 3:4 เปโตรกล่าวถึงวิญญาณของมนุษย์ว่าเป็นเหมือนมนุษย์ที่ถูกซ่อนอยู่ภายในใจ หมายความว่าคุณไม่สามารถพบมนุษย์วิญญาณได้ด้วยตาฝ่ายร่างกายของคุณ แตะต้องด้วยมือฝ่ายร่างกาย หรือได้กลิ่นด้วยจมูกของคุณ แต่มนุษย์วิญญาณก็ยังเป็นบุคคลที่มีอยู่จริง คุณไม่ใช่ร่างกายดิน ไม่สำคัญว่าคุณจะมีลักษณะรูปร่างภายนอกเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าหมายความถึงร่างกายดินของคุณ นั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณ คุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณ และร่างกายของคุณเป็นที่ซึ่งคุณอาศัยอยู่

ดังนั้นคุณลักษณะของตัวตนของคุณนั้นจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพฝ่ายวิญญาณของคุณ ยกตัวอย่างเช่น การที่คุณจะเป็นใจร้อน หัวอ่อน ใจร้าย ไม่อดทน หรือเป็นคนที่รักคนอื่น อ่อนโยน อดทน และถ่อมใจ สิ่งไม่ดีและสิ่งดีเหล่านี้ถูกกำหนดโดยสภาพฝ่ายวิญญาณของคุณ บางคนอาจพูดว่า “ฉันเป็นอย่างทุกวันนี้ เพราะฉันได้รับมาจากบรรพบุรุษของฉัน ทวดของฉันเป็นคนใจร้อน คิดว่าฉันได้รับมาจากท่าน” ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว! คุณมีบรรพบุรุษใหม่

ดังนั้น จึงไม่สำคัญว่าคุณปู่ของคุณจะเป็นคนอย่างไร คุณจะต้องปรับสภาพวิญญาณของคุณด้วยพระคำ และเป็นคนที่พระเจ้าได้สร้างให้คุณเป็น คุณจะต้องปรับแต่งคุณลักษณะของคุณด้วยพระคำ นี่เป็นความรับผิดชอบของคุณ! การที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพฝ่ายวิญญาณของคุณ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของนิสัยของคุณ ความสวยงามเกี่ยวกับสิ่งนี้ก็คือว่าวิญญาณของคุณสามารถได้รับการฝึกฝนและพัฒนาได้ วิญญาณของคุณสามารถได้รับการปรับแต่งได้ คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะฝ่ายวิญญาณของคุณได้ และสิ่งที่จะใช้เพื่อปรับแต่งก็คือพระคำของพระเจ้า

โรม 1:16 สำแดงให้เราเห็นว่า เป็นวิญญาณของคุณที่บังเกิดใหม่และได้รับชีวิตนิรันดร์ผ่านทางข่าวประเสริฐ คุณมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าภายในคุณแล้วเวลานี้ เป็นธรรมชาติแห่งความชอบธรรม ดังนั้น คุณจึงถูกคาดหวังให้เกิดผลที่ชอบธรรม ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความเมตตา ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน ที่ได้กล่าวไว้ในกาลาเทีย 5:22-23 คือผลของวิญญาณมนุษย์ของคุณที่ถูกสร้างใหม่

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ในขณะที่ข้าพระองค์สามัคคีธรรมกับพระคำของพระองค์ในวันนี้ วิญญาณของข้าพระองค์ได้รับการปรับสภาพเพื่อรับความคิด แนวทาง และคำปรึกษาของพระองค์! ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปลี่ยนแปลงและการเจิมของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ผ่านทางการภาวนาพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เธสะโลนิกา 5:23; เอเฟซัส 4:22-24


Comments are closed