เสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2017
ประสบความสำเร็จมากขึ้นเพื่อพระองค์
Achieve More For Him

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” (2 โครินธ์ 2:14)

     ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงมีพระคุณพิเศษแก่คริสตจักรของพระองค์เพื่อความสำเร็จที่พิเศษและพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นเสมอ ถ้ามีเวลาไหนที่คุณจะทุ่มเทเพื่อพระเจ้าและทำมากขึ้นเพื่อพระองค์ ก็คือเวลานี้ อย่าคาดหวังว่าทุกสิ่งจะราบรื่นเพียงเพราะว่าคุณตัดสินใจที่จะทำมากขึ้นเพื่อพระเจ้า มีแนวโน้มที่คุณจะเจอกับความยากลำบากในการกล้าที่จะก้าวไปไกลขึ้นเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อพระเจ้า แต่จงปฏิเสธที่จะหวั่นไหว พระสิริและชัยชนะของเราในพระคริสต์เป็นสิ่งที่ถาวร อ่านข้อพระคำตอนต้นอีกครั้ง ในท่ามกลางปัญหา คุณจะมีชัยชนะเมื่อคุณจดจ่อที่พระเจ้าและในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้คุณทำ

ถูกต้องที่จะมีความยากลำบาก มีโลกของความมืดที่อยู่เหนือโลกนี้และอยู่ในโลกนี้ ที่ซึ่งเราต้องต่อสู้ แต่พระคำบอกเราไว้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่จะต้องทำ พระคำกล่าวว่า “เพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้” (เอเฟซัส 6:13)

อย่าอ่อนแอหรือขลาดกลัวภายใต้แรงกดดัน แต่สวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า! เข้มแข็งในพระเจ้าและในฤทธิ์เดชแห่งพระกำลังของพระองค์ ไว้วางใจพระองค์ เพราะว่าความเพียงพอของคุณอยู่ในสิ่งที่พระองค์ทรงมี และผลก็คือว่า คุณสามารถทำทุกสิ่งที่สำเร็จได้ในสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้ามาจากเบื้องบน ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะมีชีวิตในโลกนี้ซึ่งเต็มไปด้วยอิทธิพลของมารร้าย มันไม่สามารถทำให้ข้าพเจ้าเดินตามสิ่งที่มันต้องการ เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นของโลกนี้ ข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อแรงกดดัน ข้าพเจ้ายืนอยู่เสมอ ทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นความเข้มแข็งในชีวิตของข้าพเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:2-4; 1 โครินธ์ 10:13


Comments are closed