พุธ ที่ 8 มกราคม 2014

ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
The Greatest Experience

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน…” (กิจการ 1:8)

    ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครจะสามารถมีได้คือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดในโลกที่สามารถเปรียบได้กับการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองภายในคุณ ทำให้ร่างกายของคุณเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตของพระองค์ ยี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน เจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์ ห้าสิบสองสัปดาห์ในหนึ่งปี สามร้อยหกสิบห้าวันในหนึ่งปี และสามร้อยหกสบหกวันในปีอธิกสุรทิน!

ในยอห์น 14:23 พระเยซูตรัสว่า “…ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะอยู่กับเขา” พระพรนี้มีไว้สำหรับผู้ที่รักพระเจ้าและรักษาพระคำของพระองค์ พระเยซูและพระบิดาจะตั้งศูนย์บัญชาการขึ้นภายในเขา! ได้อย่างไร? ก็โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือเวลาที่คุณมีประสบการณ์กับการสำแดงและการทำงานอันอัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตของคุณ

โดยการรับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณได้แบกรับอาณาจักรของพระเจ้าภายในคุณ เมื่อคุณมาถึงที่ใด อาณาจักรของพระเจ้าก็จะไปถึงที่นั่นโดยคุณ! คุณได้กลายเป็นผู้แบกรับ และเป็นผู้แจกจ่าย ความจริงนิรันดร์ เป็นชีวิตที่ดีอะไรเช่นนี้! สำหรับคุณ การอธิษฐานไม่ใช่การท่องจำ แต่เป็นเวลาในการสื่อสารและใช้เวลากับพระเจ้า เมื่อคุณอธิษฐาน แม้แต่ร่างกายของคุณก็ตอบสนอง ในเวลาที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าหลั่งไหลผ่านตัวคุณ! ก่อนที่คุณจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้น! โอ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มในชีวิตของคุณ!

นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกอัครทูตในวันเพ็นเทคอส พระคัมภีร์กล่าวว่า “…จำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น” (กิจการ 2:1-2) ภายหลัง พวกเขาได้กลายเป็นชายและหญิงที่ได้รับการควบคุมโดยพระวิญญาณ ประกาศข่าวประเสริฐด้วยฤทธิ์เดช ความอัศจรรย์และหมายสำคัญ

ถวายเกียรติแด่พระวิญญาณบริสุทธิ์และชื่นชมกับการสถิตอยู่ของพระองค์และกิจการของพระองค์ในชีวิตของคุณ พระองค์คือผู้ที่ประทานฤทธิ์เดชแก่คุณเพื่อให้ดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า เครื่องบูชาและการรับใช้ของคุณแด่พระเจ้านั้นจะไม่เป็นที่ยอมรับต่อพระองค์นอกจากจะถวายผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 15:16; ฮีบรู 9:4)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตภายในข้าพเจ้า ในพระองค์ข้าพเจ้ามีชีวิต เคลื่อนไหวและดำเนินไป! ข้าพเจ้าเป็นภาชนะของพระเจ้า เต็มล้นในพระองค์! ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเป็นผู้ที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ เพราะว่าผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:18-19; 1 โครินธ์ 3:16


Comments are closed