จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2013

ประกาศอิสรภาพ
Proclaim Liberty!

“พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออก ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง” (อิสยาห์ 61:1)

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน พระเยซูได้ลงไปที่นรก เอาชนะซาตานและสมุนของนรก และเป็นขึ้นในวันที่สามอย่างมีชัยชนะ พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ แล้วพระคัมภีร์กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นจึงมีพระวจนะว่า ครั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูง พระองค์ก็ทรงนำพวกเชลยไป และประทานของประทานแก่มนุษย์” (เอเฟซัส 4:8) พระเยซูได้ทำลายโซ่ตรวนแห่งความมืด และยึดเอาสิทธิอำนาจของพวกมันในการจับคนเป็นเชลย
ซาตานไม่สามารถจองจำใครได้อีกต่อไป การถูกจำจองหมดไปแล้ว! นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงตรัสว่า “ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15) และนั่นหมายถึงแก่ทุกชีวิต โรม 8:19 กล่าวว่า “ด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว มีความเพียรคอยท่า ปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ”
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดรอคอยการสำแดง ไม่ใช่จากพระเยซู แต่จากลูกๆของพระเจ้า นั่นก็คือพวกเรา เพื่อที่จะปลดปล่อยพวกเขาจากการจองจำของความเสื่อมสลาย แล้วเราจะปลดปล่อยพวกเขาได้อย่างไร? ก็โดยการประกาศอิสรภาพ โดยการประกาศแก่พวกเขาว่าพวกเขาเป็นอิสระ และการจองจำได้ถูกยึดเอาไปแล้ว การประกาศนี้คือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดกำลังรอคอยอยู่
โรม 8:22 กล่าวว่า “เรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญ และผจญความทุกข์ยากด้วยกันมาจนทุกวันนี้” แต่เป็นเวลาที่พวกเขาจะรู้ว่าคำตอบนั้นได้มาทางพระเยซูคริสต์ คุณคือคำตอบสำหรับเสียงร้องขอความช่วยเหลือของพวกเขา คุณได้ถูกส่งออกไปเป็นแสงสว่างแก่ประชาชาติ ทุกที่ที่คุณไป แสงสว่างของพระเจ้าได้ส่องออกไป และผู้คนออกมาจากความมืด พระคัมภีร์กล่าวว่า คำแนะนำแห่งความรู้ของพระคริสต์ คือความงดงาม สง่าราศี และฤทธิ์เดชแห่งความชอบธรรมของพระองค์ได้สำแดงออกโดยเราในทุกหนแห่ง
คุณคือกระบอกเสียงของพระองค์ เป็นทูตแห่งข่าวประเสริฐของพระองค์ เพื่อประกาศอิสรภาพอย่างกล้าหาญแก่ผู้ที่ถูกกดขี่ และเมื่อคุณทำ โซ่ตรวนจะถูกทำลาย และหัวใจของคนที่ไม่เชื่อฟังจะหันกลับสู่สติปัญญาแห่งความชอบธรรม

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตแห่งชัยชนะและการครอบครองที่ข้าพระองค์มีในพระเยซูคริสต์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานหน้าที่อันมีเกียรติแห่งการประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้ที่หลงหาย หันจิตใจของพวกเขาจากความบาปเข้าสู่ความชอบธรรม พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นแสงสว่างแก่บรรดาประชาชาติ และข้าพระองค์ส่องสว่างในท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและชั่วร้าย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 34:8; ฟิลิปปี 2:15-16


Comments are closed