วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019

ประกาศพระคำ
Preaching The Word

“พวกสาวกจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งหน และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับพวกเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของพวกเขา ด้วยการให้มีหมายสำคัญประกอบคำสอน อาเมน” (มาระโก 16:20)

     เรามักจะบอกให้คนอื่นประกาศพระคำเพราะว่าเป็นคำสั่งขององค์เจ้านาย อัครทูตประกาศพระคำ พระเยซูเองประกาศพระคำ เราได้รับคำสั่งให้ประกาศพระคำ อย่างไรก็ตามเมื่อบางคนกำลังประกาศหรือพูดเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเขากำลังประกาศพระคำ แล้วพระคำคืออะไร?

พระคำเป็นข่าวสารจากพระเจ้าที่เปิดเผยหรือสื่อสารถึงการงาน น้ำพระทัย ความคิด แผนการ วัตถุประสงค์ และความสนใจของพระองค์เพื่อนำมนุษย์เข้าสู่หรือส่งเสริมการสามัคคีธรรมกับพระองค์ด้วยความรัก นี่คือข่าวสารแห่งความจริงของพระองค์ด้วยเนื้อหาและฤทธิ์อำนาจเพื่อสร้างพระฉายของพระองค์ในชีวิตของผู้ฟัง เนื้อหาของสิ่งนี้คือศูนย์รวมแห่งการเปิดเผย การจัดเตรียม ความสมบูรณ์และคำสั่งของพระคริสต์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม

นี่คือสิ่งที่พระเยซูประกาศ พระองค์ไม่ได้ประกาศเรื่องการเมืองหรือความคิดเห็นของพระองค์เอง พระองค์เทศนาพระคำ ถ้าพระวาทะเองยังประกาศพระคำ คุณและฉันก็ควรจะทำมากกว่านั้นสักเท่าใด การบังเกิดใหม่ทำให้คุณเป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐ คุณถูกเรียกให้ส่งข้อความของพระเจ้า พระคำเป็นข้อความของพระองค์ที่เปิดเผยให้เห็นการงาน น้ำพระทัย วัตถุประสงค์ และพระลักษณะของพระองค์

นักเทศน์ที่แท้จริงของพระคำคือผู้ที่ประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้า ความคิดของพระเจ้า แผนการของพระเจ้า วัตถุประสงค์และความสนใจของพระเจ้า และนำมนุษย์เข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าหรือส่งเสริมการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ยิ่งพวกเขาฟังคุณมากเท่าไร พระฉายของพระคริสต์ก็จะยิ่งได้รับการเปิดเผยในพวกเขาและต่อพวกเขามากขึ้นเท่านั้น ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า! จงเป็นนักเทศน์ที่แท้จริงของพระคำ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นการสำแดงของพระคำของพระองค์ ด้วยการเปิดเผยถึงความดีงามและความยอดเยี่ยมของพระองค์ต่อโลกผ่านทางข่าวประเสริฐ ขณะที่ข้าพระองค์ป่าวประกาศข่าวประเสริฐแห่งความจริงความชอบธรรม ชีวิต และความอมตะจะถูกเปิดเผย มีหลายคนที่ถูกนำเข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระองค์และมรดกของพวกเขาในพระคริสต์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 8:25; กิจการ 13:5; กิจการ 14:25; กิจการ17:13; 1 เปโตร 1:25


Comments are closed