อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2013

ประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อ!
Declare Words Of Faith!

“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดๆ จะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นตามนั้นจริง” (มาระโก 11:23)

พระเยซูได้เอาชนะซาตานและสมุนแห่งความมืดแทนคุณเรียบร้อยแล้ว ในลูกา 10:18-19 พระองค์ตรัสว่า “เราได้เห็นซาตาน ตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย” โคโลสี 2:15 ได้ให้ภาพของชัยชนะของพระเยซูเหนือซาตานและสมุนของมันในนรก “พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิเทพเสีย พระองค์ได้ทรงประจานเขา และชนะเขาโดยกางเขนนั้น”
พระเยซูได้ปลดซาตานลงจากอำนาจของมัน ทำให้มันไร้ซึ่งพลังและประทานชัยชนะแก่เรา! ดังนั้นซาตานจึงไม่มีสิทธิเหนือโลกในทุกวันนี้ และมันก็ไม่มีอำนาจที่จะควบคุมชีวิตของคุณ ดังนั้นถ้าสถานการณ์ในชีวิตของคุณไม่ได้เป็นไปตามชีวิตแห่งชัยชนะและการครอบครองที่พระคริสต์ได้มีให้สำหรับคุณ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น อย่าร้องไห้กับมัน อย่าเงียบเฉยกับมัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยการพูดถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อ
บางทีคุณอาจจะกำลังมีประสบการณ์กับความท้าทายในเรื่องสุขภาพของคุณ เป็นเวลาที่จะพูดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น! พระเยซูทรงตรัสไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นว่าคุณจะมีในสิ่งที่คุณพูด จงทำตามพระคำนั้น พูดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนาในชีวิตของคุณ ยึดเอาชัยชนะที่พระเยซูได้ทำสำเร็จแล้วเพื่อคุณผ่านทางการประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ บางที่อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณ การเงิน หรือครอบครัว จงปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ ประกาศชัยชนะของคุณต่อไป
อย่าบ่นเกี่ยวกับความโชคร้ายของคุณ พูดกับมัน สั่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนามของพระเยซู! ชัยชนะของคุณอยู่ที่ปากของคุณ พระเยซูได้กล่าวกับสาวกของพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรงสาบต้นมะเดื่อ ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เพียงท่านจะมีความเชื่อและมิได้สงสัย ท่านจะกระทำได้เช่นที่เราได้กระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้ ยิ่งกว่านั้น ถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ ก็จะสำเร็จได้” (มัทธิว 21:21) นี่คือวิธีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ คุณจะต้องประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์! ผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ถ้อยคำแห่งความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ อยู่ในใจของข้าพเจ้าและในปากของข้าพเจ้าในวันนี้ มีชัยชนะเหนือทุกสถานการณ์และทุกเหตุการณ์ ในนามพระเยซู ซาตานและสมุนของมันอยู่ใต้เท้าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีชีวิตในชัยชนะ สุขภาพที่ดี การครอบครอง และความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยบ 22:28; ปัญญาจารย์ 8:4; 1 ทิโมธี 6:12


Comments are closed