เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2012

ประกาศชัยชนะของคุณ
Declare Your Victory

“แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ” (2 โครินธ์ 3:18)

เมื่อความหวังดูเหมือนจางหายและดูเหมือนมีกำแพงกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้คุณ อย่าหมดหวัง จงมองดูที่พระคำ มองดูที่พระคำไม่ได้หมายถึงจ้องมองดูที่หน้าในพระคัมภีร์ของคุณ แต่หมายความว่าศึกษา ภาวนา กระทำตาม และพึ่งพาในพระคำที่มีต่อคุณ โดยการภาวนาพระคำ คุณได้ให้โอกาสที่พระคำจะซึมผ่านเข้ามาในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของคุณ
เมื่อคุณเผชิญกับความท้าทาย จงประกาศชัยชนะของคุณอย่างกล้าหาญเหนือสถานการณ์เหล่านั้น พระคำของพระเจ้าที่พูดออกไปโดยความเชื่อจะมีชัยชนะเสมอ ดังนั้นจงเปล่งเสียงแห่งความเชื่อของคุณออกไป และประกาศชัยชนะของคุณท่ามกลางความยากลำบาก นี่คือสิ่งที่ดาวิดทำเมื่อเขาต้องเผชิญกับโกลิอัท เขาประกาศด้วยความกล้าหาญในชัยชนะของเขาเหนือยักษ์ตนนั้น ก่อนที่เขาจะเข้าไปต่อสู้ “ในวันนี้พระเจ้าจะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสีย และในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า เพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอิสราเอล” (1 ซามูเอล 17:46) เป็นแรงบันดาลใจที่ดียิ่ง!
ความมั่นใจของดาวิดไม่ได้อยู่ในความสามารถ ความว่องไว หรือความเข้มแข็งฝ่ายร่างกายของเขา แต่ใน “…พระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธา” (1 ซามูเอล 17:45) พูดคำโอ้อวดของคุณในพระเจ้าโดยประกาศชัยชนะของคุณก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้น จำไว้ว่า คุณเป็นมากกว่าผู้พิชิต พระองค์ผู้ที่อยู่ภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ คุณสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้เสริมกำลังคุณและทำให้คุณมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เสมอ
คุณเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ พลังที่สามารถเอาชนะคุณได้นั้นไม่มีอยู่จริง จึงไม่น่าแปลกใจที่อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในโรม 8:35-37 ว่า “แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ…แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพลังและความสามารถของพระองค์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ ไม่ว่าความยากลำบากที่เข้ามาคืออะไร ชัยชนะของข้าพระองค์ได้รับประกันแล้ว เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:4-5; 2 โครินธ์ 2:14


Comments are closed