อาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2016

ประกาศข่าวประเสริฐอย่างต่อเนื่อง
Be Persistent In Preaching The Gospel

“ให้ประกาศพระวจนะ ให้ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส ให้ชักชวนด้วยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอน” (2 ทิโมธี 4:2)

    ข้อพระคำตอนต้นกล่าวถึงความต่อเนื่องของเราในการประกาศข่าวประเสริฐ เราต้องประกาศทั้งในเวลาที่สะดวกและเวลาที่ไม่สะดวก! เราต้องป่าวประกาศพระคำ! รักษาความรู้สึกเร่งด่วนของคุณเอาไว้ พร้อมอยู่ทุกเวลา ไม่ว่าจะมีโอกาสหรือไม่ก็ตาม นี่เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าเราคือทหารในกองทัพของพระเจ้า พร้อมเสมอสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย

ไม่น่าแปลกที่พระคำหนุนใจเราให้อดทนต่อความยากลำบากในการทำงานของผู้ประกาศ “แต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคง จงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก จงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” บางครั้งมีความยากลำบากบางประการที่ต้องผ่านไป สภาพอาจเลวร้ายและย่ำแย่ อาจมีความยากลำบาก แต่ในฐานะทหารที่ดีสำหรับพระคริสต์ เราต้องเดินหน้าต่อไป เราต้องไม่ยอมแพ้ เราต้องไม่ล้มเลิก เราต้องประกาศข่าวประเสริฐต่อไปเรื่อยๆ ไม่สำคัญว่าบททดสอบ การทดลอง และการข่มเหงที่เราต้องเผชิญคืออะไร

ยอห์น 15:18-19 กล่าวว่า “…ถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลก โลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก เพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน” มีการข่มเหงเสมอ จะมีคนที่เกลียดชังคุณเพราะความรักและการอุทิศตัวของคุณแด่พระเยซูคริสต์ จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ในท่ามกลางทั้งหมดนั้นคุณจะมีชัยชนะเสมอ! จงจำไว้ ดังนั้นอย่ายอมแพ้ในเวลาที่ดูเหมือนว่ายากลำบาก!

เมื่อคุณตระหนักว่าข้อความแห่งความรอดที่เราได้รับเพื่อให้ไปประกาศนั้นคือความหวังเดียวแห่งความรอดสำหรับมนุษย์ คุณจะไม่ท้อใจหรือสับสนโดยสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ คิดเหมือนกับเปาโลที่ได้กล่าวไว้ว่า “…เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐ ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า” (1 โครินธ์ 9:16) ให้ถูกท้าทายเหมือนกับเอสเธอร์ที่ไม่กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เธอได้ยืนขึ้นเพื่อความชอบธรรม และกล่าวว่า “…ถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ” (เอสเธอร์ 4:16)

จงมีความกล้าหาญเพื่อข่าวประเสริฐ มีความเสี่ยงที่ต้องเสี่ยง มีบางสิ่งที่เราต้องอดทนเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกนี้ ดังนั้นจงหมั่นเพียร ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์มีชีวิตที่มีความหมายและอุทิศเพื่อส่งผลกระทบต่อผู้อื่นด้วยฤทธิ์แห่งความชอบธรรมของพระองค์ผ่านข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระองค์ ไม่สำคัญว่าความท้าทาย การถูกข่มเหง ความยากลำบากและปัญหาจะเป็นอย่างไร ข้าพระองค์ยืนอย่างมั่นคง กล้าหาญในการอุทิศตัวของข้าพระองค์ให้กับข่าวประเสริฐ และในการประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:19-20; 1 ยอห์น 3:8


Comments are closed