พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2017
ปฏิเสธที่จะ “ชรา”
Refuse To Get “Old”
“ผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดี ตลอดชีวิตของเจ้า วัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี” (สดุดี 103:5)

    โยชูวา 13:1 บอกเรื่องที่น่าสนใจแก่เราเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าโยชูวา ข้อพระคำกล่าวว่า “เมื่อโยชูวาชราลงมีอายุมากแล้ว พระยาห์เวห์ตรัสกับท่านว่า “เจ้าชราลงมีอายุมากแล้ว แต่แผ่นดินที่จะต้องยึดครองนั้นยังมีอีกมาก”การเป็นคนชราในที่นี้ไม่ใช่เพียงแต่การมีผมหงอกเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าและการงานแห่งอาณาจักรของพระองค์ด้วย โยชูวามีอายุได้หนึ่งร้อยสิบปีตอนที่เขาเสียชีวิต และนั่นยังไม่แก่เท่ากับโมเสส ซึ่งได้เสียชีวิตตอนอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปี แต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าโมเสสชราแล้ว พระคำบอกว่า “เมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปี นัยน์ตาของท่านไม่ได้มัวไป หรือกำลังของท่านก็ไม่ถดถอย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:7)

ไม่สำคัญว่าคุณจะมีอายุมาก จงปฏิเสธที่จะ “ชรา” ในความคิดของคุณ คนชรารู้มากเกินไป และประสบการณ์ของพวกเขาอาจทำให้เขาถูกเสมอ พวกเขารู้มากในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ พวกเขายากที่จะได้รับแรงบันดาลใจเพราะว่าพวกเขาจำได้ว่าเคยมีคนพยายามในสิ่งที่พวกเขาได้รับการขอร้องให้พวกเขาทำ และพบกับความล้มเหลว แต่กับคนที่เป็นคนหนุ่มสาว เป็นสิ่งที่แตกต่างออกไป พวกเขาไม่สามารถคิดได้มากเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เกิดผล พวกเขารับการท้าทาย พวกเขาพร้อมที่จะออกไปกับพระเจ้า และเพื่อพระเจ้า นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงรักที่จะใช้พวกเขา พวกเขาต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ

ร่างกายของคุณอาจจะชราลงไป แต่จงปฏิเสธที่จะชรา พระคำกล่าวว่า “ซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และงอกงามในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเรา มันยังออกผลเมื่อแก่แล้ว มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่” (สดุดี 92:13-14) เริ่มต้นที่จะมองเห็นด้วยตาของพระวิญญาณ เมื่อคุณเดินในการเชื่อมต่อกับพระวิญญาณของพระเจ้า คุณจะไม่มีทางหมดในเรื่องของกำลัง ความคิด และนิมิต คุณจะมีกำลังตลอดชีวิต พระองค์จะทรงประทานความสดใหม่ให้กับคุณผ่านทางพระคำ เปาโลกล่าวว่า “ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ วัน” (2 โครินธ์ 4:16) ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าภายในและความหนุ่มของข้าพเจ้าได้รับการเสริมกำลังใหม่ดุจนกอินทรีย์ ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะชราในความคิด แต่ข้าพเจ้าจะเปิดใจและความคิดของข้าพเจ้าต่อแนวความคิดที่สดใหม่จากพระวิญญาณของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่สามารถหยุดข้าพเจ้าได้ เพราะว่าข้าพเจ้าได้รับความสดใหม่ผ่านทางพระคำทุกวัน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 14:10-11; เอเฟซัส 4:23


Comments are closed