ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012

ปฏิเสธที่จะถูกจำกัด
Refuse To Be Limited!

“พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่า “ ‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23)

หลายปีมาแล้ว โรคมาลาเรียและวัณโรค เคยเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ จนกระทั่งมีการพัฒนาทางการแพทย์ในการรักษาโรคเหล่านี้ ณ ปัจจุบัน โรค เอชไอวี/ เอดส์ ถือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ เพราะว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่สามารถผลิตการรักษาออกมาได้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่รักษาไม่ได้ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงข้อจำกัดของความรู้และความเข้าใจของมนุษย์ จงอย่ายอมรับจากใครว่าโรคของคุณนั้นหมดหวังและรักษาไม่ได้ จงปฏิเสธที่จะให้ชีวิตของคุณถูกจำกัดโดยความเข้าใจที่จำกัดของผู้อื่น
สำหรับคริสเตียนแล้ว ไม่มีสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่หมดหวัง และไม่มีปัญหาใดที่ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้ ไม่มีความเจ็บป่วยใดที่สามารถพูดว่าไม่สามารถรักษาได้ เมื่อคุณได้เปิดสัญญาณของความเชื่อไว้ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวของหญิงที่มีโลหิตตก เธอทนทุกข์ทรมานเป็นเวลาสิบสองปี และถูกทิ้งให้ตาย สภาพของเธอได้รับการยืนยันจากการแพทย์ว่าไม่สามารถรักษาได้ โดยการเป็นหญิงที่มีเงินทอง เธอได้ใช้เงินทั้งหมดของเธอไปกับการรักษาจนกระทั่งเธอกลายเป็นคนจน และแทนที่จะดีขึ้น สภาพของเธอกลับเลวร้ายลง ซึ่งกลายเป็น “ความสิ้นหวัง” ของสถานการณ์ของเธอ จนเมื่อเธอได้ยินเกี่ยวกับพระเยซู ทำให้เธอมีความหวังขึ้นจึงกล่าวว่า “…ถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์ เราก็จะหายโรค” (มาระโก 5:28)
เธอก้าวเดินไปท่ามกลางอุปสรรคเพื่อจะแตะชายฉลองของพระเยซูและทันใดนั้น “…โลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไป และผู้หญิงนั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้ว” (มาระโก 5:29) พระเยซูทรงรู้สึกได้และชมเชยความเชื่อของเธอ ตรัสว่า “…ลูกหญิงเอ๋ย ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิด” (มาระโก 5:34) นี่เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนของฤทธิ์เดชแห่งชัยชนะของความเชื่อ ไม่น่าแปลกที่พระเยซูทรงตรัสว่า “ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23)
ถ้าคุณพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง ที่ซึ่งสติปัญญาของมนุษย์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้คำจำกัดความว่าหมดหวังหรือรักษาไม่ได้ จงปฏิเสธที่จะกลัว ปัญหาอาจจะเกิดขึ้น แต่คุณจะต้องปฏิเสธที่จะหวั่นไหวในวันแห่งความยากลำบาก (สุภาษิต 24:10) จงอย่าคิดว่าปัญหาใดหรือสถานการณ์ที่ท้าทายใดๆนั้นใหญ่เกินไป หรือไม่สามารถข้ามไปได้ จงอย่ายอมรับว่าสถานการณ์ใดๆว่าเป็นไปไม่ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆได้โดยใช้ความเชื่อของคุณ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ช่างเป็นความหวังแห่งพระพรที่ข้าพระองค์มีในพระองค์! ข้าพระองค์รู้สึกยินดีในการเป็นผู้รับเอาชีวิตของพระเจ้า! ความกลัวทั้งหมดหายไป และข้าพระองค์เต็มล้นด้วยความเชื่อ ครอบครองโลกของข้าพระองค์และมีชัยชนะในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:24; ยอห์น 14:14


Comments are closed