ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2015

ปฏิเสธความกังวล!
Repel Worry!

“อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ” (ฟิลิปปี 4:6)

    พระเจ้าสามารถทำได้มากกว่าที่เราทูลขอหรือคิด (เอเฟซัส 3:20) นี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรที่จะกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์หรือสิ่งใดในชีวิตของคุณเลย การกังวลจะรบกวนฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานแทนคุณ ดังนั้นแทนที่จะกังวล ให้วางใจในพระองค์เพราะพระองค์ไม่เคยล้มเหลว

คนส่วนใหญ่มี “หัวข้อสิ่งที่กังวล” ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าพวกเขาไม่กังวลเกี่ยวกับอนาคต ก็จะเป็นเรื่องของชีวิตสมรส หรือลูกๆของพวกเขา เงินทอง การเรียน ธุรกิจ สุขภาพ ฯลฯ นั่นไม่ใช่ชีวิตของการเป็นคริสเตียน พระเยซูได้ตรัสไว้ในมัทธิว 11:28 ว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข” นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ พระองค์ต้องการให้คุณเป็นอิสระจากการทนทุกข์ ความกังวล และปัญหาที่ดึงคนให้ต่ำลง บางคนอาจถามว่า “ถ้าฉันมีปัญหามากมาย ไม่ถูกต้องหรือที่ฉันจะเป็นกังวล?”

แต่คำถามคือว่า “การ ‘กังวล’ เกี่ยวกับปัญหานั้นทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร?” มันไม่ได้ทำงานในลักษณะนั้น! คุณสามารถกังวลได้นานเท่าที่คุณต้องการเกี่ยวกับเงินที่คุณจำเป็นต้องใช้ มันไม่ได้ทำให้เงินนั้นมาถึงคุณได้ พระเจ้าไม่ได้กำลังกล่าวว่า “บุตรชายของเรา เราได้เห็นว่าเจ้ากำลังกังวลใจมากเหลือเกิน ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะประทานเงินให้กับเจ้า!” นั่นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย เพราะว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับพระคำของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดเลย!” พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ พระองค์ไม่ทรงสนับสนุนใครในการไร้ซึ่งความเชื่อ

พระเจ้าบอกเราว่าอย่ากระวนกระวายใจเนื่องจากผลของมัน การกังวลนั้นจะสร้างพลังดึงดูดมาที่คุณ ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกังวล ความกังวลทำให้คุณคิดถึงสิ่งไม่ดีที่สามารถเกิดขึ้นได้ และจินตนาการของคุณเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีเหล่านั้นจะทำให้ก่อเกิดสิ่งเหล่านั้น พูดง่ายๆ คือว่าความกังวลทำให้ความกลัวของคุณสามารถเกิดขึ้นได้!

เมื่อความกังวลโจมตีคุณ จงปฏิเสธมัน เพราะว่ามันคือวิญญาณ ใช้พระคำในการต่อสู้มัน เมื่อคุณพบว่าบางอย่างกำลังดึงความสนใจของคุณ ถึงจุดที่คุณเกือบจะเป็นกังวล ทำในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ ทูลความปรารถนาของคุณต่อพระเจ้า และขอบพระคุณว่าสิ่งเหล่านั้นสำเร็จแล้ว คุณจะประสบกับสันติสุขที่ไม่สามารถอธิบายจากภายในคุณได้ในทันที แล้วคนรอบข้างจะสงสัยว่าทำไมคุณจึงสามารถมีสันติสุขได้ท่ามกลางความท้าทายมากมาย

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยปราศจากความกังวล เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งของข้าพเจ้า! ในพระองค์ ข้าพเจ้ามีเพียงพอ มีความสามารถที่จะทำทุกสิ่งได้ และมีอย่างล้นเหลือและมั่นคงสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะ! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 4:6-7; มัทธิว 6:31-34


Comments are closed