อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2015

ปฏิบัติความรักของคุณเพื่อพระเยซู!
Practise Your Love For Jesus

“ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14:15)

    ไม่มีอะไรสำคัญสำหรับพระบิดาไปมากกว่าความรักของคุณสำหรับพระเยซู ทุกสิ่งในจักรวาลเกี่ยวข้องกับพระเยซู พระองค์ทรงเป็นการสำแดงที่ครบถ้วนของความรักของพระเจ้า! พระองค์ทรงเป็นเพชรบนมงกุฎแห่งสวรรค์ และเป็นความยินดีของหัวใจพระบิดา

ดังนั้นคุณจะต้องรักพระเยซูด้วยหมดหัวใจของคุณ และเป่าความรักของคุณที่มีต่อพระองค์ให้ลุกโชน ให้ความรักและการอุทิศตัวของคุณต่อพระองค์แสดงออกให้เห็นในวิธีการพูดของคุณในสิ่งที่คุณทำ และในการดำเนินชีวิตของคุณ! รักพระองค์ด้วยความร้อนรน! รักพระองค์มากกว่าเพียงแค่การพูดและการร้องเพลงเกี่ยวกับพระองค์ ทำให้พระองค์เป็นจุดสนใจถาวรของคุณ เพราะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทำให้พึงพอใจได้

ในข้อพระคำตอนต้นพระเยซูไม่ได้ตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา จงร้องเพลงให้เราฟัง” หรือ “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา นมัสการเรา” พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา อธิษฐานถึงเรา” พระองค์ตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา” สิ่งที่พิสูจน์ความรักของคุณที่มีต่อพระองค์นั้นคือการยอมจำนนต่อพระคำของพระองค์ หลักฐานสำหรับความรักของคุณที่มีต่อพระองค์คือการทำสิ่งที่พระองค์บอกให้คุณทำ ดังนั้นในการแสดงออกถึงความรักของคุณที่มีต่อพระเยซู คุณต้องประพฤติตามพระคำของพระองค์

คำถามคือว่า “คุณรู้พระคำของพระองค์หรือไม่?” คุณต้องรู้คำสั่งของพระองค์ในการที่จะรักษาคำสั่งเหล่านั้นได้ นั่นคือเหตุผลว่าคุณจะต้องศึกษาและภาวนาพระคำอย่างต่อเนื่อง โคโลสี 3:16 กล่าวว่า “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วย จงร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” นี่คือการเรียกหาความรู้ ความรู้ในพระคำของพระองค์ โฮเชยา 6:3 กล่าวว่า “แล้วเราก็จะรู้ถ้าเราพยายามรู้จักพระเยโฮวาห์…”

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการสามัคคีธรรมที่แท้จริงจากใจกับพระองค์จะต้องเป็นวิถีชีวิตของคุณ โดยผ่านการสามัคคีธรรมนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะท่วมท้นหัวใจของคุณด้วยการสำแดงพระเยซู ซึ่งเป็นพระคำที่มีชีวิต เพื่อที่คุณจะสามารถรู้และรักษาพระคำของพระองค์ และสามารถพิสูจน์ความรักของคุณที่มีต่อพระองค์ได้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของขวัญแห่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ข้าพระองค์รักอย่างสุดซึ้ง พระองค์ทรงเป็นจุดหมายนิรันดร์ของข้าพระองค์ เป็นความยินดีในใจของข้าพระองค์ ความเต็มอิ่มและสันติสุขของข้าพระองค์ และเป็นความยินดีของข้าพระองค์ตลอดไป! ข้าพระองค์เป็นพยานในวันนี้ถึงการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู และการปกครองแห่งพระคำของพระองค์เหนือชีวิตของข้าพระองค์ เพื่อพระสิริของพระองค์! อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 12:2; ฟิลิปปี 2:13; 2 โครินธ์ 5:14-15


Comments are closed