อาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2017
ปฏิบัติความรอดของคุณ
Act Your Salvation
“ฉะนั้น พวกที่รักของข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอ ท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลาย ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น ไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้น แต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่” (ฟีลิปปี 2:12)

    โดยที่ได้ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของคุณ และได้รับชีวิตนิรันดร์เข้าสู่วิญญาณของคุณแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับต่อไปคือการนำพระคำของพระเจ้าไปปฏิบัติ เปาโลบอกกับเราว่า “จงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลาย ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น…” นี่หมายความว่าปฏิบัติความรอดของคุณ บางคนอาจพูดว่า “ฉันเป็นคริสเตียนมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ไม่เห็นมีอะไรดีสำหรับฉันเลย” ความจริงคือว่าศาสนาคริสต์ไม่ได้ทำอะไรเพื่อคุณ คุณจะต้องทำบางสิ่งด้วยการเป็นคริสเตียนของคุณ คุณต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติพระคำและทำให้เกิดผลในชีวิตของคุณ คุณจะเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าที่สำแดงออกในชีวิตของคุณเมื่อคุณปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ นี่เป็นสิ่งที่บางคนได้พลาดไป พวกเขาไม่ได้ตะหนักว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีไว้ที่จะปฏิบัติตาม

ในการเป็นคริสเตียน เราปฏิบัติพระคำ “แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง เพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตาม ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงา เพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไป และลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไร แต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติตาม ผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตน” (ยากอบ 1:22-25) อันดับแรกคือที่คุณจะค้นหาและศึกษาพระคำ และต่อมาจึงเชื่อ และปฏิบัติตาม

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สบาย อ่านโรม 8:11 ซึ่งได้กล่าวว่า “ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้น จะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่ โดยพระ-วิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน” และประกาศว่าคุณมีสุขภาพดี และไม่มีความเจ็บป่วยที่สามารถคงอยู่ในร่างกายของคุณได้ ปฏิเสธที่จะยอมให้ความเจ็บป่วยหรือความไม่สบายควบคุมความคิดของคุณ แต่จดจ่อที่พระเจ้าและพระคำของพระองค์ ชื่นชมยินดีในความจริงของพระองค์ พระคำจะมีชัยชนะ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา หัวใจของข้าพระองค์เปิดออกเสมอที่จะรับพระคำของพระองค์เข้ามาด้วยความถ่อมใจ ความเชื่อ และความยินดี ข้าพระองค์นำพระคำไปใช้ทุกวัน และได้รับผลลัพธ์และการเติบโต ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงและเสริมกำลังในพระเยซูคริสต์ ฮาเลลูยา! อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 13:13, 15; ยากอบ 1:21


Comments are closed