จันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2014

ปกป้องหัวใจของคุณ
Guard Your Heart

“จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะแหล่งแห่งชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ” (สุภาษิต 4:23)

    ทุกสิ่งที่พระเจ้าได้วางแผนไว้เกี่ยวกับชีวิตของคุณ ทุกสิ่งที่คุณเคยเป็น อยู่ในใจของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ทำไมพระองค์จึงทรงต้องการให้คุณปกป้องหัวใจของคุณด้วยความระวังระไวรอบด้าน นั่นหมายความว่าคุณควรที่จะเฝ้าดูและปกป้องอย่างระมัดระวังในสิ่งที่เข้าไปในใจของคุณ

คิดถึงเมล็ดส้ม เมล็ดนั้นมีความเป็นต้นส้มทั้งหมดอยู่ภายใน เมื่อคุณวางมันไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มันก็จะผลิตราก ลำต้น กิ่ง ใบไม้ และสุดท้ายก็คือผลส้มมากมายซึ่งมีเมล็ดอีกมากมายอยู่ภายในนั้น ความสามารถที่พิเศษเช่นนั้นได้ถูกใส่ไว้ในเมล็ดเล็กๆ

พระเจ้าได้บอกให้คุณปกป้องรักษาใจของคุณด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามีบางสิ่งที่สามารถเข้ามาในใจของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือทำลายสิ่งดีที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ภายในคุณ ในอีกด้านหนึ่ง ก็มีสิ่งที่สามารถเข้ามาในใจของคุณเพื่อให้ความสามารถ เพิ่มพูน และคงไว้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้แล้วในชีวิตของคุณ พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณคือการตั้งโปรแกรมในใจของคุณ ทุกสิ่งที่คุณเคยเป็น ทุกที่ที่คุณเคยไป ทุกสิ่งที่คุณเคยทำเพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของคุณ ได้ถูกตั้งโปรแกรมไว้ในใจของคุณ ในวิญญาณของคุณ และพระองค์ได้ประทานความรับผิดชอบแก่คุณให้ทำทุกสิ่งที่จำเป็นในการรักษาหัวใจของคุณให้คงไว้เช่นนั้น

เมื่อพระองค์ได้ระบุที่ซึ่งคุณต้องรักษาดูแลอย่างเฉพาะเจาะจง คือที่หัวใจของคุณ ดังนั้นจึงหมายความว่าปัญหาสามารถมาทางจิตใจได้ สามารถมาทางความรู้สึกและผ่านทางจิตใจของคุณ เพราะจิตใจคือประตูสู่วิญญาณ ผลก็คือข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาผ่านทางความคิดจิตใจของคุณ จะต้องได้รับการตรวจสอบและกลั่นกรอง ถ้าคุณยอมให้ข้อมูลที่ไม่ดีเข้ามาในใจของคุณ คุณจะดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากที่พระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้สำหรับคุณ นี่คือการที่ผู้คนเข้าสู่อาชญากรรม ดำเนินชีวิตที่ไม่ดี แล้วพยายามโทษคนอื่นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา คุณเป็นผู้สร้างชีวิตของคุณ

การที่พระเจ้าโปรแกรมภายในคุณนั้นได้รับการเปิดเผยโดยพระคำของพระองค์ พระคำของพระองค์ในคุณจะเปลี่ยนแปลงและทำลายข้อมูลที่ตรงกันข้ามทุกอย่าง และปกป้องไม่ให้สิ่งเหล่านั้นหยั่งรากลงในใจของคุณ ดังนั้นจงดูแลหัวใจของคุณ ดูแลด้วยพระคำของพระเจ้า! ปฏิเสธที่จะรับเอาความคิดและจินตนาการที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ น้ำพระทัย และวัตถุประสงค์ของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    พระคำของพระองค์คือโคมส่องเท้าของข้าพระองค์และเป็นแสงส่องทางของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการนำโดยพระคำของพระเจ้าในทุกสิ่งและทุกเวลา พระเจ้าได้ตั้งโปรแกรมวิญญาณของข้าพระองค์เพื่อความยอดเยี่ยมและความยิ่งใหญ่ และเมื่อข้าพระองค์อยู่บนพระคำของพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์จึงดำเนินไปตามนั้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 119:105; กิจการ 20:32


Comments are closed