ศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2016

ปกป้องนิมิตของคุณ

Guard Your Vision

“คนสุขุมย่อมเก็บงำความรู้ไว้…” (สุภาษิต 12:23)

    เมื่อคุณเดินกับพระเจ้า พระองค์ประทานนิมิตสำหรับอนาคตของคุณให้กับคุณ นิมิตเกี่ยวกับชีวิตของคุณ และสิ่งที่พระองค์ต้องการทำให้สำเร็จกับคุณและผ่านทางคุณ พระองค์ทำให้คุณมองเห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถมุ่งหน้าไปในอนาคตนั้นได้ ทุกคนอาจมองไม่เห็นในสิ่งที่คุณเห็น หรือรู้ถึงอนาคตที่พระเจ้ากำลังจะนำคุณไป แต่บางคนพยายามที่จะบอกทุกคนว่าพระเจ้ากำลังสำแดงให้พวกเขาได้เห็นอนาคตของพวกเขา นั่นเป็นความผิดพลาด เว้นเสียจากว่าพระองค์เป็นผู้นำให้คุณพูดถึงสิ่งเหล่านั้น

ให้เข้าใจว่าซาตานไม่รู้ในสิ่งที่คุณมองเห็น จนกว่าคุณจะบอกมัน มันไม่รู้ทุกสิ่ง เมื่อมันได้ยินถึงสิ่งที่คุณมองเห็น มันก็จะเริ่มต้นวางแผนในการพยายามที่จะหยุดยั้งคุณ มีบางคนที่เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเก็บบางสิ่งไว้กับตัวเองได้ สูญเสียความคิดที่งดงามที่พวกเขาได้รับจากพระวิญญาณ เมื่อพวกเขาได้รับความคิดสำหรับบางสิ่ง พวกเขาเริ่มต้นบอกคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งนั้น และซาตานได้ยินเข้าก็วางแผนที่จะหยุดยั้งความคิดนั้นให้ไม่เกิดขึ้น อย่าให้โอกาสแก่มันข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “คนสุขุมย่อมเก็บงำความรู้ไว้…” อย่าบอกแผนต่างๆ ของคุณให้กับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนอยู่ตลอดเวลา

ไม่ว่าความคิดอะไรก็ตามที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณ เริ่มต้นที่จะทำมันก่อนที่จะพูดถึงสิ่งนั้น ไม่เช่นนั้นคุณอาจไม่ได้เริ่มต้น ไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นที่รู้เกี่ยวกับนิมิตของคุณ หรือมารร้ายจะสามารถหยุดคุณได้ ไม่ใช่ แต่เพราะว่ามีวิญญาณที่ทำงานกับมัน ถ้าคุณไม่ระวัง มันอาจจะใส่บางสิ่งที่เป็นแง่ลบซึ่งส่งผลกระทบต่อความร้อนรนของคุณในการทำตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำ ดังนั้นจงฉลาดฝ่ายวิญญาณ พระคำกล่าวว่า “คนที่ระวังปากและลิ้นของตน ก็ปกป้องตัวเองจากความยุ่งยาก” (สุภาษิต 21:23)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับนิมิตในอนาคตที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีสำหรับข้าพระองค์ หัวใจของข้าพระองค์เต็มไปด้วยแสงสว่าง ในการที่จะมองเห็น เข้าใจ และรับรู้ถึงลิขิตชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์เดินตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่พระองค์ทรงเปิดเผยแผนการของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อทำให้ความคิดที่พระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการรับใช้สำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ซามูเอล 1:20; สุภาษิต 3:32; สุภาษิต 3:32; อาโมส 3:7; โยบ 29:4


Comments are closed