จันทร์ที่ 16 กันยายน 2013

ปกครองเหนือสภาพแวดล้อม!
Rule Over Circumstances!

“…และนี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลก คือความเชื่อของเราทั้งหลายนี่เอง” (1 ยอห์น 5:4)

    พระเยซู ในขณะที่พระองค์ดำเนินบนโลกนี้ ทรงมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างของความเชื่อ ความมั่นใจของพระองค์และการควบคุมเหนือสถานการณ์ของชีวิตเป็นสิ่งที่น่าประทับใจ พระองค์ทำให้ทุกคนฉงนโดยชีวิตที่ไม่ธรรมดาของการครอบครอง ครั้งหนึ่งเมื่อสาวกของพระองค์มีความสงสัยจนไม่สามารถเก็บไว้ได้อีก พวกเขาจึงถามว่า “…ท่านผู้นี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้ และลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฟังท่าน” (ลูกา 8:25)

ลูกา 8:23-24 ถูกบันทึกเพื่อเราเกี่ยวกับสาเหตุของคำถามจากเหล่าสาวก “เมื่อกำลังแล่นไปพระองค์ทรงบรรทมหลับ และบังเกิดพายุกล้ากลางทะเลสาบ น้ำเข้าเรืออยู่น่ากลัวจะมีอันตราย เขาจึงมาปลุกพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะพินาศอยู่แล้ว” พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่น แล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียว” สังเกตถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้ดี พระองค์สั่งห้ามลมและคลื่นในทะเล นั่นหมายความว่าพระองค์ได้ตรัสวาจาออกไป พระองค์ตรัสว่า “…จงสงบเงียบซิ” (มาระโก 4:39) และลมก็สงบนิ่ง

สิ่งนี้ทำให้เราเห็นถึงว่าพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือสภาพแวดล้อมอย่างไร พระองค์ปกครองเหนือสถานการณ์ที่ไม่ดีด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อ พระองค์ตรัสวาจา และคนตาบอดก็มองเห็นได้ คนง่อยเดินได้ และคนหูหนวกได้ยิน พระองค์ทรงตรัส และลาซารัสชายที่ตายแล้ว และฝังอยู่ถึงสี่วันกลับมีชีวิตอีกครั้ง พระองค์ทำทุกสิ่งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำได้เช่นกัน เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17)

ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในยอห์น 14:12 ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วย และเขาจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก…” ลุกขึ้นในวันนี้และประกาศชัยชนะเหนือสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ ประกาศชัยชนะเหนือสุขภาพของคุณ ครอบครัว เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเรียน การงาน ฯลฯ ประกาศว่าผู้ที่อยู่ในคุณยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ปกครองและเผาไหม้โลกของคุณด้วยถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อ และมองดูชีวิตของคุณเคลื่อนจากสง่าราศีหนึ่งสู่สง่าราศีหนึ่ง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใคร ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า! โลกนี้เป็นของข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นทายาทขององค์ผู้สูงสุด ผู้ที่อยู่ในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพเจ้ามีชีวิตแห่งความยอดเยี่ยม ชัยชนะ และการครองครองเหนือมารซาตาน ข้าพเจ้าปกครองอย่างมีชัยชนะเหนือทุกสถานการณ์ ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:23; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed