พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2018
ปกครองด้วยถ้อยคำ
Rule With Words

“พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง” (ยอห์น 1:14)

     พระเจ้าตรัสถ้อยคำในการทรงสร้างและการฟื้นฟูโลกกลับสู่สภาพดีหลังจากที่มันมืดและไม่มีรูปร่าง ในท่ามกลางความมืดและความไร้ระเบียบ พระองค์ตรัส “จงเกิดความสว่าง” แล้วความสว่างก็เกิดขึ้น (ปฐมกาล 1:3) พระคำที่ให้แสงสว่างแก่โลกได้มาเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเราคือพระเยซู

พระเยซูเจ้าเดินบนถนนในกาลิลี คาเปอร์นาอุมและเยรูซาเล็ม ในฐานะพระวาทะในร่างมนุษย์ พระองค์ดำเนินชีวิตตามพระคำ และทำทุกสิ่งด้วยพระคำและผ่านพระคำ พระองค์รักษาคนป่วยด้วยถ้อยคำ พระองค์เรียกคนตายให้ฟื้นด้วยถ้อยคำ และขับผีด้วยถ้อยคำ พระองค์ตรัสถ้อยคำเท่านั้น แล้วการอัศจรรย์ก็ตามมา

ให้นึกถึงพระองค์ทำให้ลาซารัสฟื้นจากตาย ชายที่ตายและถูกฝังไปแล้วสี่วันซึ่งแน่นอนว่าศพขึ้นอืดแล้ว เมื่อพระเยซูตะโกนเรียก “…ลาซารัสเอ๋ย ออกมาเถิด” (ยอห์น 11:43) คนตายก็ออกมา มีชีวิต! โอ อัศจรรย์จริงๆ! พระเยซูดำเนินชีวิตและมีชัยชนะด้วยพระคำ พระองค์สำแดงให้เราเห็นว่าควรใช้ชีวิตในโลกอย่างไร

เมื่อพระองค์จำเป็นจะต้องเลี้ยงมวลชน และสิ่งที่มีอยู่ในขณะนั้นคืออาหารเที่ยงของเด็กคนหนึ่ง (ขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัว) พระองค์กล่าวถ้อยคำ พระองค์หยิบขนมปังและปลาและสั่งให้พลังแห่งการทวีคูณเกิดขึ้นในขนมปังและปลา ทำให้มันสามารถเลี้ยงผู้ชาย 5,000 คนและเลี้ยงผู้หญิงกับเด็กๆด้วย และมีอาหารเหลืออีกสิบสองตะกร้า

นี่คือชีวิตแบบที่พระองค์ประทานให้เรา ชีวิตที่มีชัยชนะด้วยถ้อยคำ พระองค์ตรัสใน มาระโก 11:23 “ท่านจะได้รับตามที่ท่านพูด” คุณสามารถพูดคำที่ให้ชีวิตแก่งานอาชีพของคุณ การเงินของคุณ สุขภาพและครอบครัวของคุณ และทำให้การอัศจรรย์เกิดขึ้น เมื่อคุณพูดเหนือสถานการณ์ใดก็ตาม มันก็เป็นไปตามที่คุณพูด คุณเป็นกษัตริย์ เมื่อคำพูดของกษัตริย์อยู่ที่ไหน ก็มีอำนาจที่นั่น (ปัญญาจารย์ 8:4) จงปกครองและมีอำนาจเหนือโลกของคุณด้วยถ้อยคำ

คำอธิษฐาน

     พระเยซูที่รัก พระองค์เป็นแสงสว่างที่แท้จริงที่เข้ามาในโลก ซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคน พระองค์คือพระวาทะที่มีชีวิตของพระเจ้า บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง พระคำพระเจ้าที่ริมฝีปากของจ้าพระองค์นำการรักษา ความรุ่งเรือง และการปลดปล่อย ข้าพระองค์เดินในชัยชนะทุกวัน สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1:2; ปฐมกาล 1:11


Comments are closed