พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2015

บุคลิกที่ยอดเยี่ยม
An Awesome Personality

“แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 14:26)

    พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่พระบิดาส่งมาให้ไปกับคุณในเส้นทางชีวิตของคุณ และเป้าหมายของพระองค์คือการทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง ดังนั้นการรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และฉวยโอกาสในพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณไม่สามารถเพลิดเพลินกับความสัมพันธ์อันลึกซื้งกับใครสักคนที่คุณไม่รู้จักได้ เช่นกัน จนกว่าคุณจะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และเข้าใจพันธกิจและการทำงานของพระองค์ในชีวิตของคุณ คุณจะไม่สามารถเดินกับพระองค์ได้

นอกจากว่าคุณจะเดินใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จในทางของพระเจ้าได้ คุณอาจประสบความสำเร็จของมนุษย์ แต่นั่นไม่สำคัญต่อพระเจ้า ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นคือสิ่งที่เป็นไปตามมาตรฐานหรือคำจำกัดความของพระเจ้า ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นคือโดยผ่านทางพระวิญญาณ ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ การเรียนรู้เกี่ยวกับพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณ และวิธีที่จะสามัคคีธรรมกับพระองค์ ควรจะเป็นเส้นทางชีวิตของคุณ

ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ายิ่งคุณเรียนรู้จักพระองค์มากเท่าไร คุณก็จะอยากที่จะเรียนรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น คุณจะไม่เคยพอ! คุณจะต้องการพระสิริที่ยอดเยี่ยมของการสถิตอยู่ของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ และดีขึ้นตลอดเวลา พระองค์บุคลิกแห่งสติปัญญาของพระเจ้า โดยพระองค์แล้วชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความยินดีและพระพรที่ไม่สิ้นสุด พระองค์ไม่น่าเบื่อ พระองค์เต็มด้วยความหลากหลาย ความตื่นเต้น และความยอดเยี่ยม

เมื่อผู้คนพูดว่าชีวิตนั้นน่าเบื่อ เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาไม่ได้อยู่ในการสามัคคีธรรมที่ดีกับพระองค์ ผ่านทางการสามัคคีธรรมกับพระองค์ คุณสามารถบอกได้แม้กระทั่งความรู้สึกของพระองค์และการวางตัวของพระองค์ คุณสามารถบอกได้ว่าพระองค์กระทำและคิดอะไรบ้าง จำไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ ไม่มีอะไรในพระคำของพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทรงทราบ พระองค์ทรงเป็นครูที่ดีที่สุด และพระองค์ได้ประทานพระคำของพระเจ้าให้กับเราเพื่อให้เรารู้เกี่ยวกับพระองค์ กิจการและอาณาจักรของพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเป็นหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ และโอกาสในการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์เดินในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ ข้าพระองค์มีประสบการณ์กับการสำแดงสติปัญญาของพระองค์ พระพรที่เหนือธรรมชาติ และการเปิดเผยพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอันยิ่งใหญ่เหนือความเจ็บป่วย ความยากจน ความล้มเหลว ความตาย ความพ่ายแพ้ และการทำลาย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 12:3; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed