ศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2013

บังเกิดโดยความเชื่อในวิญญาณของเรา
Born With Faith In Our Spirits

“ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9)

    ตลอดจดหมายฝาก ไม่ค่อยมีการสอนโดยอัครทูตเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ เหล่าอัครทูตไม่เคยบอกเราให้มีความเชื่อ เพราะว่าพวกเขารู้แล้วว่าเราเกิดมาโดยความเชื่อ บางคนอาจกล่าวว่า “แต่พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองค์หลายครั้งว่า ให้มีความเชื่อ” ต้องเข้าใจว่าสาวกเหล่านั้นยังไม่ได้บังเกิดใหม่เวลานั้น พวกเขายังอยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิม นอกจากนั้น ความรอดซึ่งมาโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระเยซูทรงสอนให้สาวกมีความเชื่อ อย่างไรก็ตาม ในพระคริสต์ ความเชื่อได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของเราแล้ว

ใน 2 เปโตร 1:1 เปโตรได้เขียนไว้ว่า “ซีโมนเปโตร ผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์ เรียน ท่านทั้งหลายที่ได้ความเชื่อเท่าเทียมกับเรา ด้วยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลาย คือพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา” สังเกตถึงคนที่เปโตรได้เขียนถึง “…ท่านทั้งหลายที่ได้ความเชื่อเท่าเทียมกับเรา…” นั่นก็คือผู้เชื่อในพระคริสต์ทุกคน เราได้รับความเชื่ออันล้ำค่าเหมือนกับเหล่าอัครทูต เราได้รับแล้ว เราไม่จำเป็นต้องผลิตหรือสร้างออกมา ความเชื่อมาถึงเราในพระคำ ในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

อาจารย์เปาโลได้บอกถึงความจริงนี้ในจดหมายฝากถึงพระกายของพระคริสต์ในโรม 12:3 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณ ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน” ข้อพระคัมภีร์นี้ได้ส่งไปยังธรรมิกชนในพระกายของพระคริสต์ทุกคน เราทุกคนที่บังเกิดใหม่! เราได้รับขนาดความเชื่อเดียวกันผ่านทางข่าวประเสริฐ

พระเยซูได้กล่าวถ้อยคำที่น่าประทับใจถึงสิ่งที่คุณสามารถทำให้สำเร็จได้โดยผ่านทางความเชื่อนั้น พระองค์ตรัสว่า “…เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย” (มัทธิว 17:20) เป็นสิ่งที่เร้าใจอย่างมาก หมายความว่าคุณสามารถมีชีวิตแห่งความเป็นไปได้อันไม่สิ้นสุด สร้างชีวิตแห่งชัยชนะของคุณ การครอบครอง และปกครองโลกของคุณผ่านทางความเชื่อ ด้วยปริมาณความเชื่อที่น้อยที่สุดที่คุณมี ยอดเยี่ยม! แต่ทุกคนก็ยังมีหน้าที่ในการเพิ่มพูนและทำให้ความเชื่อของเขาเข้มแข็

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับงานรับใช้แห่งพระคำของพระองค์ที่ทำให้ความเชื่อของข้าพระองค์สร้างให้เข้มแข็ง ขณะที่ข้าพระองค์เพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระองค์โดยการฟังพระคำของพระองค์ และทำให้เข้มแข็งขึ้นผ่านการกระทำตามพระคำ ข้าพระองค์มีชัยชนะเพิ่มพูนขึ้นในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 10:17; โรม 12:3


Comments are closed