เสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2017
บังเกิดเข้าสู่อิสรภาพ
Born Into Liberty
“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

     คริสเตียนบางคน เนื่องจากความไม่รู้ในพระคำ ยังคงมี “แนวความคิดของการปลดปล่อย” เป็นแนวความคิดที่ต้องการได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ในเพลงที่พวกเขาร้องบ่อยครั้งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาขาดความเข้าใจในสิ่งที่คริสเตียนเป็น ในความจริงแล้วคริสเตียนไม่จำเป็นต้องได้รับ “การปลดปล่อย”

เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจในข้อความของจดหมายฝากในตอนนี้ที่กำลังหมายความว่าเราได้รับการช่วยให้รอดและได้รับการปลดปล่อย ทั้งโลกนี้ได้รับการช่วยและการปลดปล่อยโดยพระเยซูคริสต์ผ่านการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เมื่อพระเจ้าทำให้พระองค์เป็นขึ้น พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายเพื่อทุกคน

ดังนั้น ทุกคนได้รับการทำเป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระคริสต์ แต่นั่นเป็นหลักการของความรอด แต่สิ่งนี้จะกลายเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ที่ประกาศความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูในชีวิตของเขาเท่านั้น ตามที่ได้เขียนไว้ในโรม 10:9 ในวินาทีนั้น คุณได้รับการบังเกิดใหม่ และได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งความสว่าง คุณได้กลายเป็นลูกของพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่คริสเตียนเป็น พระเยซูไม่ได้ “ปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระ” คุณบังเกิดใหม่ คุณเป็นชนชาติใหม่ที่ไม่มีอดีต เกิดเข้าสู่การสถิตอยู่ของพระเจ้า และเข้าสู่ความชอบธรรม!

ยากอบ 1:18 กล่าวว่า “เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง…” พระเจ้าได้ให้กำเนิดกับเราจริงๆ ผ่านทางพระคำ ถ้าสิ่งนี้เป็นความจริง (และนี่เป็นความจริง) พระองค์จะให้กำเนิดกับผู้ที่จะยังคงเป็นทาสหรือถูกจองจำโดยซาตาน? เป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล เรียนรู้จักว่าคุณเป็นใคร คุณได้บังเกิดเข้าสู่อิสรภาพแล้ว เป็นอิสรภาพที่จะรับใช้พระเจ้า เป็นอิสรภาพที่จะชื่นชมกับชีวิตของคุณในพระองค์ และเป็นในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้คุณเป็น คุณมีอำนาจมากกว่าซาตาน ดังนั้นจึงไม่อยู่ในการถูกจองจำโดยมัน รับเอาความจริงนี้และทำให้การต่อสู้ดิ้นรนจบลง

ตลอดการปรนนิบัติของพระเยซู พระองค์ไม่เคยต้องได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากมารร้าย หรือปัญหาใดๆ พระคำกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ กิจการ 17:28 กล่าวว่า “…เรามีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่ในพระองค์…” คุณได้รับการปกป้องจากซาตานและอุบายของมัน และจึงไม่จำเป็นต้องได้รับการปลดปล่อยใดๆ นั่นเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่า และเป็นการสำแดงให้เห็นว่าคุณควรดำเนินชีวิตอย่างไร

คำอธิษฐาน

     ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ ได้รับการบังเกิดใหม่เข้าสู่อิสรภาพแห่งพระบุตรของพระเจ้า! ข้าพระองค์ชื่นชมกับชีวิตของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ได้รับการอวยพรอย่างมากในทุกสิ่ง ข้าพระองค์เดินในความโปรดปราน สุขภาพ และความรุ่งเรือง ตลอดวันเวลาในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:1; โคโลสี 1:12


Comments are closed