วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม       2020                                                                                                                                                                                                                                                             

บังเกิดอย่างเป็นอิสระ เข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้า
Born Free-Into God’s Presence

เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ” (ยอห์น 8:36)

หลายคนไม่ทราบว่าถ้อยคำที่พระเยซูตรัสข้างบนไม่ได้พูดกับคริสเตียน นั่นคือคริสเตียนไม่ได้ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระหรือจะไม่ถูกปลดปล่อย ปลดปล่อยเป็นอิสระจากอะไรหรือจากใครกันแน่? คริสเตียนคือคนที่ถูกสร้างใหม่ นั่นคือเขามาจากการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเขาจึงมีชีวิตที่เป็นขึ้นมาจากความตาย เขาบังเกิดอย่างมีอิสระเข้าสู่ความชอบธรรมและการทรงสถิตของพระเจ้า ฮาเลลูยา! 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น

อย่างไรก็ตามเนื่องจากความไม่รู้พระคำ คริสเตียนบางคนยังคงมี “ความคิดแบบการบำบัดปลดปล่อย” ความคิดของความต้องการที่จะได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการหนึ่งหรืออื่นๆ เสมอ ไม่ คริสเตียนไม่ต้องการ “การบำบัดปลดปล่อย” จงเข้าใจสิ่งนี้ว่าทั้งโลกนี้ได้รับการช่วยให้รอดและปลดปล่อยโดยพระเยซูคริสต์ผ่านทางการสิ้นพระชนม์แทนของพระองค์ เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ก็ถูกทำให้เป็นขึ้นมาเพื่อทุกคน แต่นั่นคือกฎแห่งความรอด

บนพื้นฐานของโรม 10:9 ความรอดกลายเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิตของคนที่ป่าวประกาศความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู ในขณะนั้นเขาหรือเธอบังเกิดใหม่และถูกย้ายเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งความสว่าง ซึ่งชีวิตของมนุษย์ถูกแทนที่ด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า นั่นคือผู้ที่คริสเตียนเป็น เขาบังเกิดใหม่โดยปราศจากความบาป ปราศจากอดีต เข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้า! พระเจ้าให้กำเนิดแก่คุณผ่านทางพระคำอย่างแท้จริง

ยากอบ 1:18 กล่าวว่า เมื่อ​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์​ทรง​ให้​เรา​บัง​เกิด​ด้วย​พระ​วจนะ​แห่ง​ความ​จริง…” 1 เปโตร 1:23 กล่าวว่า ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​บัง​เกิด​ใหม่​แล้ว ไม่​ใช่​จาก​เมล็ด​พันธุ์​ที่​เสื่อม​สลาย​ได้ แต่​จาก​เมล็ด​พันธุ์​ที่​ไม่​เสื่อม​สลาย คือ​จาก​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ที่​มี​ชีวิต​และ​ดำ​รง​อยู่ นี่คือความเป็นจริง! คุณเหนือกว่าซาตานและไม่สามารถอยู่ในพันธนาการของมันได้ เพราะว่าคุณมีชีวิตของพระคำ  ดังนั้นจงดำเนินชีวิตในพระคำของพระเจ้าและเพลิดเพลินกับชีวิตของคุณในพระองค์ และเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้คุณเป็น ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความชื่นชมยินดีที่ได้บังเกิดเข้าสู่เสรีภาพของพระวิญญาณเพื่อที่จะรับใช้พระองค์อย่างไม่จำกัดโดยปราศจากข้อจำกัด ความจำกัด หรือความกลัวในรูปแบบใดๆ ข้าพระองค์ใช้สิทธิอำนาจที่พระองค์มอบให้แก่ข้าพระองค์เหนือซาตานและฤทธิ์อำนาจทั้งหมดของศัตรูอย่างกล้าหาญ ขอบพระคุณสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะที่พระองค์มอบให้แก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์และพระสิริของพระองค์ซึ่งถูกสำแดงในตัวข้าพระองค์ในวันนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ลูกา 10:18-19;โคโลสี 1:12-14


Comments are closed