พุธที่ 20 มีนาคม 2013

บอกคนที่ยังไม่รู้ว่าพระคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว
Tell The Untold That Christ Has Come

“ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)

ชีวิตของคุณในฐานะคริสเตียนคือคำพยานแห่งความรอดของพระคริสต์ เป็นการเป็นพยานแห่งความจริงของอาณาจักรของพระเจ้า และผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกของสายสัมพันธ์ของคุณ ในมาระโก 16:15 พระเยซูคริสต์เจ้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นไปในสง่าราศี พระองค์ได้สั่งให้เราออกไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐกับทุกชีวิต ที่พระคริสต์ได้มาและได้นำความรอดมาให้กับทั้งโลกนี้
ข่าวประเสริฐได้ถูกมอบให้อยู่ในการดูแลของคุณ และคนอื่นไม่มีวันได้ยินถึงข่าวประเสริฐนั้นยกเว้นผ่านทางคุณ มันเป็นความรับผิดชอบของคุณในการให้คนอื่นทราบว่าพระเยซูมาทำอะไร พระองค์เกิดมาเพื่อตายแทนความผิดบาปของมนุษย์ และถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อการชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ พระองค์มาเพื่อทำให้มนุษย์เป็นลูกของพระเจ้า ทุกคนในโลกวันนี้จะต้องได้ยินว่าพระเยซูคริสต์มาเพื่อที่พวกเขาจะสามารถได้รับชีวิตของพระเจ้า (ยอห์น 10:10) และเราเป็นสัญญาณเตือนของข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่นี้
นี่คือเหตุผลที่เราเดินทางไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ใช่เพียงเพื่อทำให้คนตื่นเต้นไปกับศาสนาใหม่ ไม่ใช่! ความจริงแล้ว ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนา แต่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้า และถ้อยคำอันมีชีวิตของพระองค์ ว่าพระองค์ได้มาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนม์เพื่อเรา และที่พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย แล้วพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ภายในเราวันนี้
กิจการ 1:11 บอกกับเราว่าพระองค์จะกลับมาในวันหนึ่งในไม่ช้านี้ พระเยซูได้บอกเราถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมา และมันกำลังเป็นไปตามที่พระองค์ทรงบอกว่าจะเป็น เวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานั้นใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั้นจงลงทุนชีวิตของคุณในการนำวิญญาณมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อน ข้อความแห่งข่าวประเสริฐนั้นเป็นความหวังเดียวสำหรับโลกในทุกวันนี้ ซึ่งมีคำตอบสำหรับทุกความยากลำบากของมนุษย์ มันคือความรับผิดชอบของคุณในฐานะผู้รับใช้แห่งการคืนดีกัน ในการนำข้อความแห่งความรอดของพระคริสต์ไปสู่ผู้ที่หลงหายและกำลังจะตายในโลกนี้

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้รักษาข่าวดีแห่งความรอดของพระคริสต์ ข้าพระองค์อุทิศเวลาของข้าพระองค์ กำลัง และสิ่งที่ข้าพระองค์มี ในการออกไปหาผู้ที่ไม่เชื่อด้วยข่าวประเสริฐ ปลดปล่อยพวกเขาออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง และจากอำนาจของความมืดมาหาพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 15:7; กิจการ 1:11; มัทธิว 9:37-38


Comments are closed