จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019

บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิ
Holy And Without Blame

“ดังเช่นในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์” (เอเฟซัส 1:4)

     ฮีบรู 3:1 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย ผู้มีส่วนร่วมในการทรงเรียกจากสวรรค์ จงพิจารณาดูพระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาและผู้เป็นมหาปุโรหิตที่เราประกาศว่าเชื่อ” คุณสังเกตเห็นไหมว่าเราถูกเรียกว่า “พี่น้องผู้บริสุทธิ์”? พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถพูดอย่างนี้ได้! เพื่อนบ้าน เพื่อน สมาชิกในครอบครัวของคุณฯลฯ อาจไม่คิดว่าคุณบริสุทธิ์ แต่พระเจ้าตรัสว่าคุณบริสุทธิ์ และคำตัดสินของพระองค์คือสิ่งที่ถูกต้อง คุณไม่ดีใจในสิ่งนี้หรือ?

คุณไม่ได้บริสุทธิ์หรือชอบธรรมเพราะการกระทำของคุณ แต่เป็นเพราะคุณดำเนินชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้าและมีธรรมชาติของความชอบธรรมของพระองค์ พระองค์ประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่คุณเป็นของขวัญ “…คนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรม…” (โรม 5:17) ต่อพระเจ้าคุณได้รับการทำให้ชอบธรรม ไม่มีการบันทึกของบาปหรือการกระทำผิดในชื่อของคุณ นั่นคือเหตุผลที่พระองค์บอกว่าคุณปราศจากตำหนิ

น่าเศร้าที่บางคนไม่สามารถหยุดกล่าวโทษตัวเองได้ พวกเขาทำให้ความเชื่อและชีวิตของพวกเขาไม่เกิดผลเนื่องจากการกล่าวหาตัวเองมากเกินไป นั่นเป็นสิ่งที่ผิด จำสำนึกของคุณไม่ควรทำให้คุณอยู่ในพันธนาการของความรู้สึกผิดและการกล่าวโทษเพราะพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า ได้ทรงสิ้นพระชนม์แทนคุณ พระองค์ได้ทรงจ่ายราคาสูงสุดเพื่อความบาปของคุณ พระคัมภีร์กล่าวไว้ในกิจการ 13:38-39 ว่า “ …โดยพระองค์ จึงมีการประกาศการยกโทษบาปแก่ท่านทั้งหลาย และโดยพระองค์นี้เอง ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสส”

คุณรู้หรือไม่ว่าการได้รับการทำให้ชอบธรรมนั้นมีหมายความว่าอย่างไร? หมายถึงการถูกประกาศว่าชอบธรรม พ้นผิด ข้อกล่าวหาที่มีต่อคุณถูกไล่ออกไป เพราะคุณไม่เคยทำบาป นั่นเป็นไปได้อย่างไร? เป็นเพราะพระเยซูได้เข้ามาแทนที่คุณ และตอนนี้คุณก็อยู่ในที่ของพระองค์ ดังนั้นในตอนนี้พระเจ้าทรงเห็นคุณอย่างไร? พระองค์ทรงเห็นว่าคุณบริสุทธิ์ ถูกชำระให้บริสุทธิ์ และแยกออกมาเพื่อพระองค์ ฮาเลลูยา

จนกว่าและถ้าคุณไม่ได้ตระหนักว่าพระเจ้าได้ทำให้คุณบริสุทธิ์แล้ว คุณจะไม่มีวันดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ คุณสามารถดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่คุณเท่านั้น สุนัขดำเนินชีวิตสุนัข มนุษย์ดำเนินชีวิตมนุษย์ เพราะพวกเขามีชีวิตของมนุษย์ เช่นเดียวกันเพราะเรามีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า เราจึงบริสุทธิ์และสามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ สาธุการแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการนำเสนอข้าพระองค์ว่าไม่มีข้อผิดพลาด สมบูรณ์แบบ บริสุทธิ์ ไม่มีตำหนิ และไร้ข้อกล่าวหาต่อพระองค์ในความรัก! ขอบพระคุณสำหรับการตาย การถูกฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ที่เปี่ยมด้วยพระสิริของพระเยซูคริสต์ ซึ่งตอนนี้ข้าพระองค์ได้ยืนอยู่อย่างความชอบธรรมตลอดไปในการทรงสถิตของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:21-22; เอเฟซัส 2:8-9


Comments are closed