พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2018
น้ำจากสถานนมัสการ
Water From The Sanctuary
“ตามสองฝั่งของแม่น้ำจะมีต้นไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นอาหารปลูกไว้ ใบของมันจะไม่เหี่ยวและผลของมันจะไม่วาย แต่จะเกิดผลใหม่ๆ ทุกเดือน เพราะว่าน้ำสำหรับต้นไม้นั้นไหลจากสถานนมัสการ ผลไม้นั้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้รักษาโรค” (เอเสเคียล 47:12)

   คุณสังเกตเห็นบางสิ่งที่น่าประหลาดใจในข้อพระคำตอนต้นของเราหรือไม่? พระคำได้กล่าวถึงน้ำที่มาจากสถานนมัสสการ และได้กล่าวว่าเนื่องจากน้ำที่ไหลมาที่ต้นไม้นั้นมาจากสถานนมัสการ ใบไม้นั้นจะไม่เหี่ยวและผลของมันจะไม่วาย ต้นไม้จะออกผลทุกเดือน และผลของมันจะเป็นอาหาร และใบไม้เอาไว้ใช้รักษาโรค ทำไม? ก็เพราะว่าน้ำที่มาถึงต้นไม้เหล่านั้นมาจากสถานนมัสการ!

สิ่งนี้พิเศษอย่างมาก เพราะว่านี่เกี่ยวข้องกับเรา: เราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเป็นสถานนมัสการของพระเจ้า “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน?” (1 โครินธ์ 3:16) ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณเป็นสถานนมัสการที่มีชีวิตของพระเจ้า ในยอห์น 7:37-38 พระเยซูตรัสว่า “…ถ้าใครกระหาย ให้คนนั้นมาหาเรา และให้คนที่วางใจในเราดื่ม ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้น’”

พระองค์ตรัสว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคุณ แม่น้ำเหล่านี้จะไหลออกมาจากภายในคุณได้อย่างไร? นั่นก็เพราะว่าคุณได้ดื่มพระวิญญาณบริสุทธิ์! วันที่คุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณได้ดื่มพระองค์ คุณได้ดื่มพระวิญญาณแห่งชีวิต จำไว้ว่า พระองค์เป็นผู้ใช้ชีวิต ดังนั้น ในวันนี้ เมื่อคุณพูดชีวิตก็ออกมาจากคุณ แม่น้ำของน้ำดำรงชีวิตออกมาจากคุณทางคำพูด เป็นคำพูดแห่งชีวิต พระเยซูตรัสว่า “…ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต” (ยอห์น 6:63)

ถ้อยคำที่เราพูด เวลาที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นวิญญาณและเป็นชีวิต ถ้อยคำเหล่านั้นมาจากสถานนมัสการ คือวิญญาณของมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ ที่ซึ่งพระเจ้าทรงประทับอยู่ และทุกสิ่งที่น้ำนั้นสัมผัส จะมีชีวิต! สิ่งที่ตายแล้วซึ่งอยู่ในทางของน้ำนั้นจะได้รับชีวิต ไม่น่าแปลกใจที่เราได้รับการเรียกว่าผู้ให้ชีวิต เพราะว่าเราบังเกิดจากพระวิญญาณที่ให้ชีวิต

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นสถานนมัสการที่มีชีวิต ด้วยพระคำของพระองค์ในใจของข้าพระองค์และในปากของข้าพระองค์ ด้วยพระคำแห่งความเชื่อที่ข้าพระองค์ได้รับ ข้าพระองค์ให้ชีวิตแก่ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตแห่งพระสิริที่ข้าพระองค์มีในพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:8; ปัญญาจารย์ 8:4


Comments are closed