วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์      2020

นำสิ่งที่ดีออกมา
Bring Forth Good Things

คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตน และคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตน เพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจ (ลูกา 6:45)

คริสเตียนบางคนอาจพูดว่า “สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉันเมื่อฉันบังเกิดใหม่” แต่ตามความเป็นจริงแล้วเมื่อคุณบังเกิดใหม่ไม่มีอะไร “เกิดขึ้น” กับคุณ คุณเป็นคนที่ “เกิดขึ้น”! คุณมีชีวิตขึ้นมาในวิญญาณ เมื่อทารกเกิดมาคุณจะไม่พูดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กคนนั้น แต่เด็กคนนั้น “เกิดขึ้น” หรือเข้ามาในโลกนี้

เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ เพราะจะทำให้คุณมีความคิดว่าพระเจ้าต้องการให้คุณคิดและดำเนินชีวิตอย่างไรในฐานะบุคคลแห่งแผ่นดินของ

พระเจ้า คุณถูกนำเข้ามาในพระคริสต์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีสิ่งใดจะ “เกิดขึ้น” กับคุณ แต่คุณทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น นั่นคือคุณนำสิ่งที่ดีออกมา ฮาเลลูยา!

การฝึกฝนของพระเจ้าในชีวิตของเราผ่านทางพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์มีไว้เพื่อให้เรารับผิดชอบชีวิตของเราและเป็นอิสระจากสถานการณ์ พระองค์ต้องการให้คุณควบคุมสิ่งดีๆ ที่เข้ามาหาคุณ และเลือกไม่ให้สิ่งเลวร้ายเข้ามา เพราะว่าวิญญาณของคุณผลิตแต่ความชอบธรรมเท่านั้น อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราอีกครั้ง พระเยซูตรัสว่า คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตน และคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตน เพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจ”

โปรดสังเกตว่าพระองค์ไม่ได้พูดว่า “สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับคนดี” แต่ว่าจากคลังดีในจิตใจ คนดีเอาสิ่งดีออกมา คุณจะนำความเจริญรุ่งเรืองของคุณ การเลื่อนตำแหน่งของคุณ ความชื่นชมยินดีของคุณ และพระพรทุกประการที่คุณต้องการเพลิดเพลินในชีวิตออกมา สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในตัวคุณแล้ว ไม่น่าแปลกใจเลยที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ได้บรรจุนิรันดรกาลไว้ในใจของเรา หลังจากนั้นในยอห์น 7:38 พระองค์กล่าวว่า และ​ให้​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​เรา​ดื่ม ตาม​ที่​มี​คำ​เขียน​ไว้​แล้ว​ว่า แม่​น้ำ​ที่​มี​น้ำ​ดำ​รง​ชีวิต​จะ​ไหล​ออก​มา​จาก​ภาย​ใน​คน​นั้น’”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

วันนี้ฉันนำสิ่งที่ดีจากภายในตัวฉันออกมา ในทุกสิ่งที่ฉันทำฉันแสดงออกถึงความเป็นเลิศ ความสมบูรณ์แบบ และความชอบธรรม ฉันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความลึกลับและความลับ ด้วยการนำเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมา เพราะว่าพระคริสต์ได้ถูกทำให้เป็นสติปัญญาของฉัน ฉันทำให้เกิดความสำเร็จ ชัยชนะ สุขภาพของพระเจ้า และความเจริญรุ่งเรืองจากภายใน ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:มัทธิว 12:35; ยอห์น 7:38; สดุดี 37:30-31


Comments are closed