พฤหัสบดี ที่ 8 พฤษภาคม 2014

นำสิ่งดีออกมาจากภายใน
Bring Forth Good From Within

“พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการในวิญญาณและในความจริง” (ยอห์น 4:24 -แปลจากฉบับ KJV)

     ร่างกายของคุณไม่ใช่ตัวคุณ แต่เป็นบ้านของคุณ เป็นบ้านของวิญญาณของคุณ ยกตัวอย่างเช่นตาฝ่ายร่างกายไม่สามารถมองเห็นด้วยตัวของมันเองได้ ตาเป็นหน้าต่างที่วิญญาณของคุณมองเห็นโลกรอบตัวคุณ โรม 12:1 กล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการปรนบัติอันสมควรของท่านทั้งหลาย” ถ้าชีวิตของคุณมีเพียงร่างกายเท่านั้น คุณจะสามารถมอบร่างกายของคุณแด่พระเจ้าได้อย่างไร? สิ่งนี้ทำให้คุณรู้ว่าคุณมีมากกว่าร่างกาย คุณเป็นวิญญาณที่มีชีวิต “ตัวตนที่แท้จริงของคุณ” คือวิญญาณ

เมื่อมนุษย์บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จิตใจหรือร่างกายที่บังเกิดใหม่ แต่เป็นวิญญาณของเขา นั่นคือที่ซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่ เมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงสถิตอยู่กับวิญญาณของคุณ และเป็นหนึ่งเดียวกันกับวิญญาณของคุณ ซึ่งไม่สามารถแยกจากกัน “แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นวิญญาณอันเดียวกันกับพระองค์” (1 โครินธ์ 6:17 -แปลจากฉบับ KJV) เวลานี้คุณสามารถเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมวิญญาณของคุณจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อพระเจ้า

เป็นสิ่งสำคัญที่จะเรียนรู้ถึงวิธีดำเนินชีวิตจากวิญญาณของคุณ และวิธีที่จะทำสิ่งนี้ก็คือต้องจดจ่อที่พระคำของพระเจ้า ปฏิเสธที่จะทำสิ่งต่างๆโดยประสาทสัมผัสทางร่างกายของคุณ ยกตัวอย่างเช่น แพทย์อาจจะตรวจพบความผิดปกติในร่างกายของคุณ ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น จำไว้ว่าร่างกายของคุณไม่ใช่คุณ ดังนั้นคุณสามารถจัดการกับความผิดปกติในร่างกายของคุณโดยการปลดปล่อยการรักษาและสุขภาพที่ดีจากวิญญาณของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจ(วิญญาณ)ของตน (ลูกา 6:45)

สิ่งดีทุกอย่างที่คุณปรารถนาในชีวิตพักอยู่ในวิญญาณของคุณ นำมันออกมาจากภายในคุณ ฝึกฝนวิญญาณของคุณด้วยพระคำ พระคำของพระเจ้าเปิดเผยสิ่งสวยงามทั้งหมดที่พระองค์ได้ใส่ไว้ในวิญญาณของคุณ เช่น สุขภาพจากพระเจ้า ความรุ่งเรือง ชัยชนะ ความสำเร็จ ความยอดเยี่ยม และชีวิตแห่งการครอบครอง ปลุกเร้าออกมาจากภายใน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่สูงกว่าซึ่งข้าพระองค์มีในพระคริสต์ ข้าพระองค์ไม่ได้ดำเนินชีวิตจากระดับธรรมดาอีกต่อไป ข้าพระองค์คิดความคิดของพระเจ้า เพราะข้าพระองค์ได้รับแนวความคิดแห่งความชอบธรรมแล้ว ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 3:3; กิจการ 13:2


Comments are closed