พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2018
นำกฎของความเชื่อไปใช้
Applying The Law Of Faith
“แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)

   โรม 3:27 บอกให้เรารู้ว่าความเชื่อนั้นเป็นหลักเกณฑ์อย่างหนึ่ง พระคำกล่าวว่า “เพราะฉะนั้น เราจะเอาอะไรมาอวด? ไม่มีทางทำได้เลย จะเอาการทำตามธรรมบัญญัติหรือ? จะเอาการประพฤติหรือ? ก็ไม่ได้ แต่ต้องเอาหลักเกณฑ์ของความเชื่อ” หลักเกณฑ์ของความเชื่อไม่มีการโอ้อวด พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าคุณไม่สามารถมีความเย่อหยิ่งหรืออวดอ้างความสามารถของคุณเมื่อคุณกำลังใช้ความเชื่อ เพราะว่านี่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า

หลักเกณฑ์นั้นเหมือนกันกับทุกคน ทุกที่ กับคนที่ใช้ความเชื่ออย่างถูกต้อง ตรงกันข้าม ความเชื่อทำงานตรงข้ามกับคนที่ใช้ความเชื่อไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น แรงโน้มถ่วง ซึ่งเป็นกฏที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา กฏของแรงโน้มถ่วงคือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่ติดกับพื้นดิน กฏของความเชื่อก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

คริสเตียนบางคนอยู่ในการจองจำเป็นเวลานาน เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ทำสิ่งต่างๆ ตามกฏของความเชื่อ “ฉันรู้ว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงรักษาฉัน” นี่เป็นเพียงการพูดตามศาสนาเท่านั้น ไม่ใช่ความเชื่อ! ความเชื่อสามารถเรียกสิ่งที่ยังมองไม่เห็นว่าเป็นความจริงได้ ความเชื่อเชื่อและยืนยันสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว พระเจ้าได้รักษาคุณแล้ว 1 เปโตร 2:24 กล่าวว่า “โดยรอยแผลเฆี่ยนนั้นเป็นเหตุให้เราหายดี” แท้จริงแล้ว ดียิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าคุณเกิดเข้าสู่สุขภาพของพระเจ้า

ดังนั้น พระเจ้าไม่ได้ “กำลังจะรักษาคุณ” สักวันหนึ่ง คุณไม่ต้องร้องขอการรักษาเลยด้วย คุณควรที่จะเชื่อและปฏิบัติพระคำ นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณได้ใช้กฏของความเชื่อ 2 โครินธ์ 4:13 กล่าวว่า “และเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่า“ข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด” เราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วย” ประกาศว่าคุณมีสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะมีอาการอะไรที่คุณรู้สึกในร่างกายของคุณ

บางคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งประกาศในความเชื่อว่า “ฉันได้รับการรักษาแล้วในนามพระเยซู มะเร็งในร่างกายของฉันได้ตายไปแล้ว!” กฏของความเชื่อนั้นต้องมีการเปล่งเสียงแห่งความเชื่อออกมา พระคำกล่าวว่าถ้าหากเมฆเต็มไปด้วยฝน ฝนนั้นก็จะตกลงมาบนโลกนี้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 11:3) ใช้พระคำต่อสู้กับแรงกดดันของความยากลำบาก และความเชื่อของคุณจะมีชัยชนะ

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์เป็นความยินดีแก่จิตใจของข้าพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในแผ่นดินของพระองค์ ความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้เกิดผลที่ต้องการในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:38; ฮีบรู 11:6


Comments are closed