อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013

นมัสการพระเจ้าด้วยการร้องเพลง!
Worship The Lord With Singing!

“แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์…” (ยอห์น 4:23)

ทุกครั้งที่คุณมีโอกาสนมัสการพระเจ้า จงทำด้วยสุดใจในความรัก ในฐานะของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เราทั้งหลายผู้เข้าสุหนัตแท้ เป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยวิญญาณ และชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต์ และไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนัง (ฟิลิปปี 3:3) เราเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงที่พระเจ้าแสวงหา เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะนมัสการพระองค์อย่างสุดใจ ทุกเวลา ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไร คุณได้ขยายการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ คุณจะมีประสบการณ์อย่างเต็มล้นในการสามัคคีธรรม การนำที่เหนือธรรมชาติของพระองค์ ความรักและพระคุณในระดับที่มากขึ้น
นอกจากความจริงที่ว่าการนมัสการคือพระพรสำหรับคุณ ในการที่จะช่วยให้คุณไวต่อเสียงของพระเจ้า คุณยังได้มอบถวายสิ่งที่คู่ควรแด่พระองค์เมื่อคุณนมัสการพระองค์ หนึ่งในหนทางที่คุณจะแสดงออกตัวคุณต่อพระเจ้าในการนมัสการนั่นก็คือการร้องเพลง พระวิญญาณบริสุทธิ์รักการร้องเพลง เอเฟซัส 5:19 กล่าวว่า “จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” มัทธิว 26:30 บอกเราถึงการที่พระเยซูและสาวกของพระองค์ร้องเพลงนมัสการ “เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้ว เขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ” จงเรียนรู้ที่จะร้องเพลงแด่พระเจ้าในการนมัสการ
การนมัสการไม่ได้มีไว้เฉพาะผู้ที่มีเสียงที่ไพเราะและดีที่สุด เราไม่ได้ร้องเพลงแด่พระเจ้าเพราะว่าเราเป็นนักร้องเสียงดี เราร้องเพลงเพื่อนมัสการพระองค์ ดังนั้นจึงไม่แตกต่างอะไร ไม่ว่าเสียงของคุณจะเป็นเช่นไรก็ตาม จงเรียนรู้ที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยการร้องเพลง คณะนักร้องและผู้นำนมัสการในโบสถ์อาจทำให้คุณปรารถนาที่จะร้องเพลง หรือช่วยคุณในการเรียนเพลงต่างๆ แต่การนมัสการและการร้องเพลงของพวกเขาจะไม่เพียงพอสำหรับการนมัสการส่วนตัวของคุณต่อพระเจ้า
เมื่อสาวกพูดกับพระเยซูว่า “โปรดสอนเราให้อธิษฐาน” พระเยซูได้ให้แนวทางในการอธิษฐานกับพวกเขา พระองค์กล่าวกับพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลาย จงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” (มัทธิว 6:9) สังเกตว่าพระองค์เริ่มต้นด้วยการนมัสการ การนมัสการพระเจ้าคือสิ่งสำคัญที่สุดในการรับใช้ของเราต่อพระองค์ ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะนมัสการพระองค์ด้วยการร้องเพลง

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์นมัสการพระองค์วันนี้ สำหรับความรัก ความเมตตา พระคุณ และความกรุณาของพระองค์! พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และสมควรได้รับคำสรรเสริญ พระนามของพระองค์ได้รับการยกย่องเป็นนิจ ทั่วทั้งโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 3:3; ฮีบรู 13:15


Comments are closed