นมัสการพระเจ้าด้วยการถวายของคุณ

เสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2017
นมัสการพระเจ้าด้วยการถวายของคุณ
Worship The Lord With Your Offerings
“จงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาห์เวห์ จงนำเครื่องบูชามาเข้าเฝ้าพระองค์” (1 พงศาวดาร 16:29)

     บางคนมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับทุกครั้งที่พวกเขาถวายทรัพย์ในคริสตจักร พวกเขากำลังบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนคริสตจักร ไม่ใช่ เงินถวายของคุณไม่ใช่เงินบริจาค แต่เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า เป็นการแสดงออกถึงการนมัสการ เป็นคำพยานแห่งความเชื่อของคุณในพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ เมื่อคุณถวายทรัพย์ของคุณ คุณเป็นพยานต่อพระเจ้าจากวิญญาณของคุณ กับวิญญาณของคุณ และกับมารร้ายและวิญญาณชั่วแห่งความมืด ถึงความเชื่อที่คุณมีในพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ มีการเชื่อมต่อฝ่ายวิญญาณ

แน่นอนที่มีเงินบริจาคที่คุณสามารถให้เพื่อสนับสนุนงานของคริสตจักรได้ การให้พิเศษเหล่านั้นสามารถมีได้ แต่มีความแตกต่างระหว่างเงินถวายสิบลดของคุณกับเงินบริจาค เงินบริจาคนั้นก็ได้รับพรเช่นกัน อะไรก็ตามที่คุณให้ในนามของพระเจ้าก็จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้า

ยกตัวอย่างเช่น ในพระคำได้กล่าวไว้ว่า “คนที่เมตตาคนยากจนก็ให้พระยาห์เวห์ทรงยืม และพระองค์จะทรงตอบแทนการกระทำของเขา” (สุภาษิต 19:17) ดังนั้นเมื่อคุณให้แก่คนยากจน พระเจ้าจะทรงจดจำ เพราะว่าคุณได้ให้พระเจ้ายืม และพระองค์จะทรงตอบแทนคุณ เพราะว่าคนยากจนนั้นไม่สามารถตอบแทนคุณได้ ดังนั้นพระองค์จะทรงอวยพรคุณแทน

อย่างไรก็ตาม มากยิ่งกว่านั้น การถวายของคุณแด่พระเจ้าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่คุณต้องทำเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และไม่มีใครที่ไม่สามารถถวายให้พระเจ้าได้ เพราะว่าคุณมองรอบตัวคุณ คุณจะเห็นว่าพระเจ้าได้อวยพรอะไรแก่คุณบ้าง พระองค์ได้ทำสิ่งมากมายในชีวิตของคุณ ที่พระองค์ทรงสมควรได้รับการสรรเสริญ การนมัสการ และการยกย่องทั้งหมด การถวายของคุณคือวิธีหนึ่งในการนมัสการและขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำในชีวิตของคุณ
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ยกย่องพระองค์ และนมัสการพระองค์ด้วยหมดใจของข้าพระองค์ พระองค์เท่านั้นที่สมควรได้รับคำสรรเสริญและการยกย่องจากข้าพระองค์ ด้วยความยินดีในใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ถวายเกียรติและนมัสการพระองค์ด้วยเครื่องถวายบูชาของข้าพระองค์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก สรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป!
ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 96:8; สดุดี 50:23; ฮีบรู 13:15