จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2017
นมัสการพระองค์ทุกวัน
Worship Him Every Day
“เพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่มีทางชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้เลย เพราะฉะนั้น เมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์ตรัสว่า “พระองค์เจ้าข้า เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆ พระองค์ไม่ทรงประสงค์ แต่พระองค์ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์” (ฮีบรู 10:4-5)

     เมื่อคุณได้ศึกษาบทที่ยี่สิบเก้าถึงบทที่สามสิบของพระธรรมอพยพ คุณจะพบว่าพระเจ้าได้ให้คำสั่งบางอย่างแก่ชนชาติอิสราเอล และบอกให้พวกเขาถวายเครื่องบูชาไถ่บาป และเครื่องหอมบูชา เป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันอย่างไรก็ดี พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเครื่องเผาบูชาที่เป็นสัตว์ทั้งหลาย พระองค์ต้องการเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ พระเยซูคริสต์

ในพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซูได้กลายมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้แก่เรา พระองค์ถูกถวายเพื่อเราเป็นเครื่องถวายบูชา ตลอดไป เราไม่จำเป็นต้องถวายสัตว์แด่พระเจ้าอีกต่อไป ฮีบรู 10:14 กล่าวว่า “โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไป” พระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องถวายบูชาที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น การถวายบูชาของพระองค์ทำให้เราสมบูรณ์แบบด้วย

ดาวิด ผู้เขียนพระธรรมสดุดี ได้แสดงให้เราเห็นความจริงในเรื่องนี้ ในสดุดี 141:2 เขาบอกว่า “ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องหอมเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และการที่ข้าพระองค์ชูมือขึ้นอธิษฐานเป็นเหมือนของถวายเวลาเย็น” โดยการเป็นผู้เผยพระวจนะ ดาวิดได้เปิดเผยถึงอนาคต และการจัดการใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาของพระเยซู พระวิหารของพันธสัญญาเดิมถูกนำออกไปและถูกแทนที่ อะไรที่จะมาแทนที่เครื่องหอมบูชาที่ถวายแด่พระเจ้าเป็นประจำทุกวัน และเครื่องถวายบูชาที่พระองค์ได้สั่งให้ปุโรหิตถวายทุกเวลาเช้าและเย็น?

คือคำอธิษฐานแห่งการนมัสการของเรา และการชูมือขึ้นของเรา! พระเจ้าตรัสว่านี่ควรเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำโดยไม่หยุด เป็นเหตุผลที่เรานมัสการพระเจ้าเสมอ ด้วยมือของเราที่ยกขึ้น ทุกครั้งที่คุณนมัสการพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำในวิญญาณของคุณ นั่นคือการพูดภาษาแปลกๆ คำอธิษฐานของคุณจะไปถึงพระองค์เป็นเหมือนเครื่องหอมบูชา พระคำกล่าวว่า “และควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหลาย จากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า” (วิวรณ์ 8:4) เมื่อคุณยกชูมือของคุณต่อพระองค์ ประกาศพระนามของพระองค์ นั่นเป็นเหมือนเครื่องถวายบูชายามเย็น เป็นเครื่องหอมบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย และเราทำสิ่งนี้ทุกวัน
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ยกย่องและนมัสการพระองค์ เพราะพระองค์เพียงผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญ พระเกียรติ การยกย่อง ความยิ่งใหญ่ ความงดงาม และพระคุณ พระเกียรติ พระสิริ สติปัญญา ฤทธานุภาพทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ ตลอดไปเป็นนิจ อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 134:2; วิวรณ์ 7:11-12


Comments are closed