เสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2018
นมัสการด้วยพระวิญญาณ
Worship In The Spirit

จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า (เอฟซัส 5:19 ถอดความ)

     คำว่า “เพลงฝ่ายวิญญาณ” ในพระคัมภีร์ข้างต้นไม่ได้หมายความถึง วิญญาณของเพลง แต่หมายถึงเพลงจากวิญญาณ เป็นสิ่งเดียวกับที่อัครฑูตเปาโลได้กล่าวว่า “เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ วิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง แต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร? ข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยวิญญาณและด้วยความคิด และจะร้องเพลงด้วยวิญญาณและด้วยความคิด” (1โครินธ์ 14:14-15 ถอดความ)

การร้องเพลงด้วยวิญญาณ คือการร้องเพลงด้วยภาษาแปลกๆ เพลงเหล่านี้ออกมาจากวิญญาณของคุณ ไม่ได้ออกมาจากความเข้าใจของคุณ เหมือนกับที่คุณมอบลิ้นของคุณให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ ไม่เพียงการอธิษฐานเท่านั้น คุณยังสามารถร้องเพลงด้วยภาษาแปลกๆ เพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อีกด้วย

พระเยซูตรัสว่า “พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:24 ถอดความ) การนมัสการด้วยวิญญาณเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คุณอาจจะร้องเพลงและนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเข้าใจ นั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ให้เรายกระดับสู่การร้องเพลงจากวิญญาณ นมัสการและเชื่อมต่อจากวิญญาณของคุณ นั่นเป็นการสามัคคีธรรมในระดับที่ลึกขึ้น

ในตอนท้ายของพระคัมภีร์ข้างต้นกล่าวว่า “ร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” เพลงจากวิญญาณของคุณคุณไม่ได้ร้องให้ที่ประชุมหรือให้คนใดคนหนึ่งฟัง คนที่ได้ยินอาจจะรู้สึกไม่ชอบใจ แต่คุณไม่ได้กำลังร้องให้เขาฟัง คุณกำลังร้องให้พระเจ้า เหมือนกับการอธิษฐานภาษาแปลกๆ ซึ่งไม่ได้พูดกับมนุษย์ แต่ทูลต่อพระเจ้า (1 โครินธ์ 14:2) เป็นการนำการสื่อสารกับสวรรค์ เมื่อวิญญาณของคุณได้นำถ้อยคำในวิญญาณของคุณไปถึงพระวิญญาณของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำข้อมูลมาสู่วิญญาณของคุณ

เมื่อคุณได้สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณเช่นนั้น ก็เหมือนกับคุณได้อยู่ในจุดที่สูงสุดของโลกนี้ ไม่มีความท้าทายใดมาทำให้คุณหวั่นไหว เพราะว่าวิญญาณของคุณครอบครอง คุณเข้าใจโดยปราศจากความสงสัยว่า คุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต มีชัยชนะแห่งชีวิต!

เรียนรู้ที่จะดำเนินตามพระวิญญาณ ด้วยวิญญาณของคุณ และโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ชีวิตคริสเตียนคือชีวิตฝ่ายวิญญาณ จงดำเนินชีวิตจากภายในสู่ภายนอก

คำอธิษฐาน

     สาธุการแด่พระเจ้า พระสิริของพระองค์เต็มพื้นพิภพ และความชอบธรรมของพระองค์อยู่เหนือบรรดาประชาชาติ พระสิริและความสง่างามอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ กำลังและความชื่นบานมีอยู่ในสถานที่ประทับของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์สวยงามและทรงเจิมตั้งข้าพระองค์ไว้เพื่อจะประกาศความรัก พระเมตตาและพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักของพระองค์เสมอไป และร้องถึงความสัตย์ซื่ออันมั่นคงของพระองค์ สาธุการแด่พระนามของพระองค์สืบๆไป

ศึกษาเพิ่มเติม : ยอห์น 4:24; โรม 8:6;1 โครินธ์ 14:2


Comments are closed