ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2017
ธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของคุณ
Your Nature Of Righteousness
“เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย์และรับของประทานแห่งความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

     คำจำกัดความของความชอบธรรมในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายความถึงการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนั้นเป็นผลของความชอบธรรม คุณไม่สามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้จนกว่าคุณจะเป็นผู้ชอบธรรม ดังนั้นความชอบธรรมนั้นจึงเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติของพระเจ้าที่ทำให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าภายในมนุษย์คนหนึ่ง ธรรมชาติหรือความสามารถในการทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่ ดังนั้นธรรมชาติที่แท้จริงของคุณคือธรรมชาติแห่งความชอบธรรม

เราได้ยินบางคนพูดว่าเมื่อมีใครบังเกิดใหม่ ธรรมชาติเก่าของเขาและธรรมชาติใหม่ของพระเจ้าก็อยู่ร่วมกัน นั่นไม่ใช่ความจริง ตอนนี้ที่คุณบังเกิดใหม่แล้ว ชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าได้รับการวางรากไว้ในชีวิตและธรรมชาติของมนุษย์ที่คุณได้รับมาจากพ่อแม่ฝ่ายร่างกายของคุณ 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

คนที่บังเกิดใหม่นั้นเป็นเชื้อสายใหม่ เป็นผู้ที่ไม่เคยมีมาก่อน เขามีธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นั่นคือธรรมชาติของพระเจ้า เป็นธรรมชาติของความชอบธรรม “โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า” (2 เปโตร 1:4) ดังนั้นไม่มีธรรมชาติอื่นใดในคุณนอกจากธรรมชาติของพระเจ้า ซึ่งเป็นธรรมชาติแห่งความชอบธรรม

นี่เป็นเหตุผลว่าเป็นไปได้สำหรับคุณที่จะมีชีวิตที่ถูกต้องและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ความชอบธรรมของพระเจ้าภายในคุณเป็นพลังที่ทำให้คุณทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้รับของประทานแห่งความชอบธรรม ดังนั้น ข้าพระองค์ปกครองในชีวิต เหนือระบบของโลกนี้ ข้าพระองค์ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์อย่างถูกต้องเพราะว่าทุกสิ่งที่เป็นความรู้สึกผิดและการกล่าวโทษได้ถูกนำออกไปแล้ว และข้าพระองค์ได้รับธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระองค์ ข้าพระองค์ทำสิ่งดีมากมาย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:1; โรม 8:1-4


Comments are closed