วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม
ธรรมชาติที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง
The Nature To Do Right

“เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย แล้วทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษากฎหมายของเรา ทั้งทำตามนั้น” (เอเสเคียล 36:27)

     สังเกตข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสว่า “เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย และเจ้าจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะทำให้เราพอใจ” ไม่! แต่พระองค์พูดว่า “เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย แล้วทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา…”

มีพลังในตัวคุณ ความสามารถ หรือธรรมชาติที่บังคับให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่พระเจ้าต้องการเป็นวิถีชีวิต สิ่งนั้นเรียกว่าความชอบธรรม การบังเกิดใหม่ ทำให้คุณได้รับการทรงเรียกให้แสดงออกและสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้า นั่นคือคริสเตียน เราไม่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง เราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติใหม่ของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

บางคนไม่เคยเข้าใจหลักคำสอนเรื่องความชอบธรรมตามที่ได้เปิดเผยสำแดงในพระคำของพระเจ้า และนั่นคือเหตุผลที่พวกเขายังคงต่อสู้กับบาป พวกเขาไม่เข้าใจว่าความชอบธรรมเป็นธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบของพระเจ้าที่ทำให้เราปฏิบัติ พูดและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง คุณสามารถตัดสินใจว่าคุณจะไม่ทำสิ่งที่ผิดและยืดมั่นอยู่ เพราะบาปไม่มีฤทธิ์อำนาจเหนือคุณ สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะพระเจ้าได้ทำให้คุณชอบธรรมแล้ว การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเป็นผลผลิตของความชอบธรรม ความสามารถในการทำสิ่งที่ถูกต้องสามารถไหลตามธรรมชาติจากวิญญาณที่ชอบธรรม

การกระทำบางอย่างของคุณอาจยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นการลบล้างธรรมชาติของคุณในฐานะความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์ สิ่งที่คุณต้องการคือการเติบโตและเพิ่มพูนความรู้ของพระเจ้าต่อไป จงเรียนรู้และปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าต่อไป และชีวิตและการกระทำของคุณจะสอดคล้องกับความชอบธรรมของพระองค์

มีคนที่บอกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะทำผิด พวกเขาพูดว่า “การทำผิดคือมนุษย์” นั่นคือเหตุผลที่ธรรมชาติของมนุษย์ของคุณถูกแทนที่ด้วยธรรมชาติของความชอบธรรมเมื่อคุณบังเกิดใหม่ ตอนนี้ชีวิตในตัวคุณไม่ใช่ชีวิตมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ความบาป แต่คือชีวิตของพระเจ้า และเป็นชีวิตที่บาปเข้าไม่ได้ คุณไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด และความไม่สมบูรณ์ของธรรมชาติมนุษย์อีกต่อไป ตอนนี้คุณได้เป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า และได้สวมใส่มนุษย์ใหม่ซึ่งได้รับการสร้างใหม่ในความรู้ตามพระฉายาของพระเจ้าที่สร้างคุณ (โคโลสี 3:10)

จงดำเนินชีวิตในความสว่างนี้ ในการตระหนักรู้ว่าคุณมีธรรมชาติของพระเจ้าในตัวคุณที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมต่อพระเจ้า ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความชอบธรรมในข้าพระองค์ที่ผลิตความสามารถในการทำสิ่งที่ถูกต้องและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์อยู่เสมอ ข้าพระองค์ผลิตผลแห่งความชอบธรรม ทำงานที่ความชอบธรรม และสำแดงความดีงามของพระองค์ต่อโลก ในพระนามของพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 1:30; 2 โครินธ์ 5:21


Comments are closed