ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2016

ท่าต่างๆ ของการอธิษฐาน
There Are Positions Of Prayer

“จงขะมักเขม้นอธิษฐาน จงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ” (โคโลสี 4:2)

    คุณทราบหรือไม่ว่ามีท่าของการอธิษฐาน และตำแหน่งต่างๆ ที่คุณอยู่เมื่อคุณอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญ? ยกตัวอย่างเช่น นอนบนเตียงของคุณและอธิษฐานคือท่าหนึ่งในการอธิษฐาน เมื่อคุณนอนอยู่บนเตียงเพื่ออธิษฐาน เป็นการภาวนา คุณอาจจะเริ่มต้นอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ เพราะว่ามีอะไรมากมายที่สามารถมาถึงวิญญาณของคุณ เช่นการนมัสการ คุณจะพบว่าคุณกำลังนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าอยู่บนเตียงของคุณ เหมือนที่พระคำได้บอกไว้ว่า “ให้ธรรมิกชน ลิงโลดในชัยเกียรติ ให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นบานบนที่นอนของเขา” (สดุดี 149:5) คุณสามารถได้รับการเร้าใจบนเตียงของคุณในขณะที่คุณอธิษฐานแบบนั้น ด้วยการเจิมที่ท่วมท้นเหนือคุณ ไม่นานคุณอาจจะกระโดดออกจากเตียงเดินไปมาบนพื้น

และมีท่าคุกเข่าในการอธิษฐาน เมื่อคุณต้องการคุกเข่าอธิษฐาน เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องชัดเจนและเจาะจงในสิ่งที่คุณต้องการอธิษฐาน ในเอเฟซัส 3:14-15 เปาโลบอกว่า “เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา…” และเขาชัดเจนในสิ่งที่เขาต้องการจะอธิษฐานเผื่อ

และก็มีท่ายืนอธิษฐาน พระเยซูตรัสว่า “เมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใด จงยกโทษให้ผู้นั้นเสีย…” (มาระโก 11:25) ทำไม? ก็เพราะว่าเมื่อคุณยืนอธิษฐาน บ่อยครั้งเป็นการอธิษฐานของความเชื่อที่ออกมาจากปากของคุณ คุณเริ่มต้นที่จะสั่งออกไป! อย่างไรก็ตาม พระเยซูเตือนเราว่าอย่ามีใจที่ไม่ยกโทษให้กับคนอื่น คุณจะต้องเดินในความรัก เพื่อคำอธิษฐานของคุณจะเกิดผล พระองค์ต้องการชีวิตแห่งการอธิษฐานของคุณเกิดผล ในการศึกษาพระคำ คุณจะได้เรียนรู้ท่าของการอธิษฐานมากขึ้น

พระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่ยังมีคนบาปแม้เพียงคนเดียวในโลก เราต้องอธิษฐานต่อไป ตราบใดที่การรับคริสตจักรขึ้นไปยังไม่เกิดขึ้น เราต้องอธิษฐาน การอธิษฐานคือพันธกิจของสวรรค์ เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ของปุโรหิตในฐานะผู้เชื่อ จงทำสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจเสมอ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสำแดงของพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์มีความมั่นใจ และจึงมีความยินดี ที่ข้าพระองค์ได้รับทุกคำทูลขอ ที่ข้าพระองค์ขอในนามพระเยซู ข้าพระองค์เฉลิมฉลองชีวิตของพระองค์ในข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ในพระองค์นั้นข้าพระองค์มีชีวิต และเคลื่อนไหว และดำเนินไป ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 2:1; 1 โครินธ์ 14:14-15; สดุดี 145:18


Comments are closed