อังคารที่ 22 มกราคม 2013

ทูลขออย่างกล้าหาญ…ในนามของพระองค์!
Ask Boldly…In His Name!

“และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา…” (1 ยอห์น 5:14)

ข้อพระคัมภีร์นี้ไม่ได้กำลังบอกว่าคำอธิษฐานของคุณจะตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ แทนที่ข้อนี้จะเกี่ยวกับการว่าด้วยพระประสงค์ของพระบิดาเพื่อจะทำการทูลขอ พระคำนี้กลับเกี่ยวกับการได้รับการฟังต่อหน้าพระบิดา เมื่อคุณศึกษาเนื้อหาของสิ่งที่ยอห์นได้กล่าวไว้ตลอดทั้งบทนี้ คุณจะเห็นว่ามันมีศูนย์กลางอยู่ที่การยืนที่ถูกต้องของเรากับพระบิดา ดังนั้นสิ่งที่เน้นย้ำในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นจึงควรจะเป็นว่า “เราจะขออย่างไรให้ตรงตามน้ำพระทัยของพระองค์?” ก็คือโดยการทูลขอพระบิดาในนามของพระเยซู!
ในยอห์น 16:23 พระเยซูตรัสว่า “ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรา” ที่นี่ พระองค์ได้บอกกับเหล่าสาวกของพระองค์ถึงการสำแดงใหม่ เป็นวิธีใหม่ในการทูลขอ ทำให้พวกเขาได้รู้ถึงวันใหม่ที่พวกเขาจะขอจากพระบิดาได้โดยตรง ในทุกสิ่งที่พวกเขาปรารถนา ในนามของพระเยซู
ในยอห์น 16:24 พระองค์ตรัสว่า “แม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม” พระเยซูทรงต้องการให้สาวกของพระองค์เข้าใจว่าพระนามของพระองค์เชื่อมต่อพวกเขาตรงต่อพระบิดา พระองค์ต้องการให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ได้ยกอำนาจของตัวแทนแก่พวกเขา ในการใช้นามของพระองค์
วันนี้ เรากำลังดำเนินอยู่ในวันที่พระเยซูได้บอกไว้ สิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดในการที่พระเจ้าจะได้ยิน และตอบคำอธิษฐานของคุณ ก็คือการอธิษฐานขออย่างกล้าหาญในนามของพระเยซู นั่นคือการทูลขอตามน้ำพระทัยของพระองค์ และรับประกันว่าจะได้ยิน ยิ่งกว่านั้น พระคัมภีร์ได้ทำให้เราแน่ใจ อยู่ใน 1 ยอห์น 5:15 ว่าถ้าเรารู้ว่าเราถูกรับฟังแล้ว เราก็ต้องแน่ใจด้วยว่าคำอธิษฐานขอของเราได้รับคำตอบด้วย สรรเสริญพระเจ้า!
ช่างน่ายินดีใช่หรือไม่ ที่ได้รู้ว่าคุณสามารถขอสิ่งใดอย่างกล้าหาญต่อพระบิดา ในนามของพระเยซู และได้รับคำตอบ พระบิดาทรงพร้อมอย่างยิ่งที่จะฟังและตอบคุณมากกว่าคุณขอต่อพระองค์เสียอีก ดังนั้นจงกล้าที่จะขอในนามพระเยซู “ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปราถนา ท่านก็จะได้สิ่งนั้น” (ยอห์น 15:7)

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ในวันนี้ เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์รู้ถึงวิธีในการขอเพื่อพระองค์จะฟัง และด้วยเหตุนี้ ข้าพระองค์มีความมั่นใจในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทูลขอในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 3:12; มัทธิว 21:22; ลูกา 11:9


Comments are closed