อังคาร ที่ 26 กันยายน 2017
ทูตสวรรค์เชื่อฟังเรา
Angels Answer To Us
“พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์มากนัก เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงได้รับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของพวกทูตสวรรค์” (ฮีบรู1:4)

     มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างชีวิตและการทำงานของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม เมื่อเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ในพระคัมภีร์เดิม ทูตสวรรค์มีสิทธิอำนาจเหนือคนของพระเจ้าในการตัดสินหรือลงโทษพวกเขาเมื่อพวกเขาทำผิด

ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายคือเมื่อเศคาริยาห์ไม่เชื่อคำของทูตสวรรค์กาเบรียล ทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์ไม่ได้ปล่อยเขาไป แต่พูดว่า “เราคือกาเบรียล ซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า…เพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคำของเราที่จะสำเร็จตามกำหนด ท่านจะเป็นใบ้ พูดไม่ได้จนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น” (อ่านลูกา 1:19-22) และมันก็เป็นไปตามนั้น คุณสามารถจินตนาการได้หรือไม่? ทูตสวรรค์ได้ลงโทษเศคาริยาห์เนื่องจากความไม่เชื่อของเขา

อย่างไรก็ตาม ในพระคัมภีร์ใหม่ ทูตสวรรค์เป็นผู้รับใช้ของเรา ฮีบรู 1:13-14 กล่าวว่า “แต่กับทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์เคยตรัสว่า “จงนั่งที่เบื้องขวาของเรา จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่าน” ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้า ที่ทรงส่งไปปรนนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือ?” เราเป็นทายาทแห่งความรอด ทูตสวรรค์เป็นวิญญาณรับใช้ที่ได้รับการส่งมาเพื่อปรนนิบัติเรา ไม่ใช่มาให้เรา ทูตสวรรค์ปรนนิบัติคนเหล่านั้นในพระคัมภีร์เดิม แต่พวกเขาปรนนิบัติเราและเพื่อเราในพระคัมภีร์ใหม่ ช่างยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้!

ฟีลิปปี 2:9-11 พูดถึงพระเยซูกล่าวว่า “เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงกราบพระองค์…” นี่แสดงให้เห็นถึงความจริงและฤทธิ์เดชแห่งพระนามของพระเยซู

เราอยู่สูงกว่าทูตสวรรค์ เพราะว่าเราเกิดจากพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ เรารับส่วนสภาพของพระเจ้า พระเจ้าได้ประทานพระนามของพระเยซูแก่เรา ซึ่งอยู่เหนือนามทั้งปวง และเรามีชีวิตอยู่ในพระนามนั้น และโดยพระนามนั้น ดังนั้นเราสามารถสั่งทูตสวรรค์ และทูตสวรรค์ต้องเชื่อฟังเรา เพราะว่าเราสั่งคำสั่งเหล่านั้นในพระนามของพระเยซู ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิอำนาจที่เป็นของข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ครอบครองและปกครองกับพระองค์เหนือทุกสิ่ง ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทูตสวรรค์ของพระองค์ที่ปรนนิบัติข้าพระองค์ ข้าพระองค์ตระหนักถึงการสถิตอยู่ของทูตสวรรค์กับข้าพระองค์ในวันนี้ แม้ในตอนนี้ ข้าพระองค์ส่งพวกเขาออกไปในพระนามของพระเยซูเพื่อให้เป็นพระพรและการอวยพรของพระเจ้าสำหรับข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 1:7; ฮีบรู 1:14


Comments are closed