พุธ ที่ 1 ตุลาคม 2014

ทูตสวรรค์ออกตรวจ!
Angels On Patrol!

“ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้ที่อาศัยของท่าน เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน (สดุดี 91:10-21)”

    ในช่วงเวลาของอับราฮัม พระคัมภีร์บอกเราถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองโสโดม ประชาชนที่นั่นมีความชั่วช้าและปฏิบัติสิ่งที่เป็นความชั่วทุกรูปแบบ พระเจ้าทรงมองเห็นความชั่วร้ายในเมืองโสโดม ได้ทรงส่งทูตสวรรค์สององค์ไปเพื่อทำลายเมืองนั้น “ทูตสวรรค์สององค์มาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็น โลทได้นั่งอยู่ที่ประตูเมืองโสโดม เมื่อโลทเห็นแล้วก็ลุกขึ้นไปพบทูตเหล่านั้นและได้ก้มหน้าของเขาลงถึงดิน” (ปฐมกาล 19:1)

คุณตระหนักหรือไม่ว่าในฐานะคริสเตียน เราสามารถเชิญทูตสวรรค์มาได้โดยผ่านทางคำอธิษฐานของเรา และให้ทูตสวรรค์ออกตรวจถนนและเมืองของเราเหมือนในสมัยพระคัมภีร์? เราสามารถอธิษฐานและหยุดยั้งการกระทำของคนที่ชั่วร้ายในเมืองและประเทศต่างๆ ใช่ เราสามารถทำได้

พระคัมภีร์กล่าวว่า “ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติ ที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดเป็นมรดกมิใช่หรือ” (ฮีบรู 1:14) ผ่านการกระทำของทูตสวรรค์ โดยเริ่มจากคำอธิษฐานของเรา เราสามารถทำให้แน่ใจว่าผู้ที่กระทำความชั่วร้ายและความสับสนได้ถูกนำไปถึงมือของกฏหมาย และมีบางสิ่งที่จัดการกับพวกเขา เราจะต้องปฏิเสธที่จะตกเป็นเหยื่อ และไม่นั่งอยู่เฉยๆ ในขณะที่ซาตานและสมุนของมันกำลังโจมตีเมือง และหมู่บ้านทั่วโลกนี้ เราสามารถทำลายความพยายามของพวกมันได้

จินตนาการถึงความโกลาหลที่เกิดขึ้นในระแวกบ้านของคุณ และคนกรีดร้องขอชีวิตของพวกเขาเนื่องจากมีการฆ่าและขับรถไล่ยิงกันตามท้องถนน คุณจะวิ่งหนีเหมือนกับคนอื่นๆ หรือไม่ ด้วยการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ? มีทางที่ดีกว่านั่นก็คือการอธิษฐาน เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานอย่างถูกต้องในฐานะคริสเตียน เพื่อใช้สิทธิอำนาจของเราในพระคริสต์ เรียกการสำแดงของทูตสวรรค์ในเมืองและประเทศของเรา พระเจ้าทรงหวังในตัวเราในเรื่องนี้ และเราจะต้องลงมือปฏิบัติ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้เรามีชัยในพระคริสต์อยู่เสมอ และสำแดงคำแนะนำของความรู้และพระสิริของพระองค์ในทุกหนแห่ง โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ใช้พระคำในคำอธิษฐาน และขัดขวางการทำงานของซาตานในเมืองและในประเทศของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนี้ในพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 2:14; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed