อาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2015

ทูตสวรรค์พร้อมรับใช้คุณ!
Angels At Your Service!

“พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “จงเอาดาบของท่านใส่ฝักเสีย ด้วยว่าบรรดาผู้ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบ ท่านคิดว่าเราจะขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือ และในครู่เดียวพระองค์จะประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่าสิบสองกอง” (มัทธิว 26:52-53)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณจะต้องรู้ว่าพระเจ้าได้ใช้ทูตสวรรค์มาหาคุณ เพื่อรับใช้ ไม่ใช่เพียงมาหาคุณเท่านั้น แต่มาสำหรับคุณ พร้อมที่จะรับใช้คุณ “…ทูตสวรรค์ทั้งปวง เป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติ ที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดกระนั้นมิใช่หรือ” (ฮีบรู 1:14) ดังนั้นเมื่อคุณกล่าวถ้อยคำในพระนามพระเยซู ทูตสวรรค์ของคุณก็จะทำให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น อะไรที่คุณต้องการทำให้เกิดขึ้น? กล่าวถ้อยคำและส่งทูตสวรรค์ของคุณไป

สังเกตในฮีบรู 1:14 ให้ดี บอกว่าทูตสวรรค์คือ “…วิญญาณผู้ปรนนิบัติ ที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดกระนั้นมิใช่หรือ” นั่นหมายความว่าพวกทูตสวรรรค์รับใช้คุณ อย่างไรก็ตาม พวกเขาทำเช่นนั้นภายใต้สิทธิอำนาจของพระเยซู พวกเขาทำในสิ่งที่คุณกล่าวในพระนามของพระเยซู พวกทูตสวรรค์ไม่ได้ทำตามคำสั่งของมนุษย์ พระเยซูได้ประทานอำนาจของตัวแทนในการใช้พระนามของพระองค์แก่เรา ดังนั้นเมื่อคุณใช้พระนามของพระเยซู คุณไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจมนุษย์ของคุณอีกต่อไป คุณกำลังใช้สิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์!

พิจารณาดูถ้อยคำของพระเยซูในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น เปโตรต้องการต่อสู้เพื่อพระองค์ด้วยดาบของเขา แต่พระเยซูห้ามเขาและตรัสว่า “ท่านคิดว่าเราจะขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือ และในครู่เดียวพระองค์จะประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่าสิบสองกอง” พระเยซูทรงตระหนักว่าถ้าพระองค์เพียงแค่ตรัส พวกทูตสวรรค์ที่อยู่ภายใต้หน้าที่ก็ต้องทำตาม! สิ่งนี้สำหรับเราทุกคนด้วย แต่พระองค์ได้ประทานสายตาแก่เราให้เห็นถึงการที่พระองค์สามารถสั่งการรับใช้นั้นได้ง่ายๆ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “…คำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้น เรามิได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเรา ได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์” (ยอห์น 14:10)

ทูตสวรรค์ตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้า (สดุดี 103:20) ตราบใดที่คุณดำเนินอยู่ในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้า ทูตสวรรค์ก็พร้อมที่จะรับใช้คุณ พวกเขายินดีที่จะทำงานร่วมกับคุณและทำเพื่อคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มารับใช้เพื่อข้าพเจ้าทุกวัน! เมื่อข้าพเจ้าประกาศพระคำ พวกเขาถูกส่งมาเพื่อสถาปนาถ้อยคำจากปากของข้าพเจ้าและทำให้แน่ใจว่าคำพูดที่ข้าพเจ้าพูดออกไปนั้นไม่กลับมาหาข้าพเจ้าเปล่าๆ ข้าพเจ้าไม่เคยเดียวดาย เพราะว่าเหล่าทูตสวรรค์อยู่กับข้าพเจ้าเสมอ!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 34:7; ลูกา 1:13


Comments are closed