ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2016

ทุ่มสุดตัวเพื่อข่าวประเสริฐ
All Out For The Gospel

“เพราะว่าข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้ว ถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไป ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว” (2 ทิโมธี 4:6-7)

    ข้อพระคำตอนต้นเต็มด้วยสติปัญญาและความน่าประทับใจ อาจารย์เปาโลกำลังเขียนจากในคุก โดยเห็นว่าตัวเองใกล้จะถึงความตายแล้ว เขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะต้องจบลง เขาพร้อมที่จะจากไปและไปอยู่กับพระเจ้า แต่ไม่ได้จากไปโดยไม่ได้เน้นย้ำว่า “…ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว” ความเชื่อของเปาโลเกี่ยวกับข่าวประเสริฐนั้นเป็นความเชื่อที่เป็นความจริงที่สุด และสิ่งนี้เห็นได้ในชีวิตที่เขาได้ดำเนินในโลกนี้ เขาได้ทุ่มสุดตัวเพื่อข่าวประเสริฐ

ภาระใจสูงสุดของคุณควรจะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วทั้งโลกนี้ พระเยซูได้ตรัสไว้ในมัทธิว 24:14 ว่า “ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” พระคำตอนนี้ได้บ่งบอกถึงความเร่งด่วนและความจำเป็นในการประกาศข่าวประเสริฐกับมนุษย์ทุกคน ผู้ชาย ผู้หญิง เด็กชายและเด็กหญิง และประกาศจนกว่าความรู้ถึงพระคำของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์จะปกคลุมทั้งโลกนี้เหมือนกับน้ำที่อยู่ในทะเล

ข้าพเจ้ามั่นใจว่าคุณจะต้องประหลาดใจในความทุ่มเทของคนที่กระทำการก่อการร้ายในที่ต่างๆ ในโลกนี้ พวกเขาเชื่อในสิ่งที่ผิด และพร้อมที่จะตายเพื่อความเชื่อนั้น ถ้าคนเหล่านั้นพร้อมที่จะตาย (และกำลังตายอยู่) สำหรับบางสิ่งที่ผิดอย่างมากและทำร้ายสังคม คุณพร้อมแค่ไหนที่จะเสียสละเพื่อข่าวประเสริฐซึ่งเป็นความหวังเดียว และเป็นฤทธิ์เดชเพื่อความรอดของมนุษย์? คุณพร้อมที่จะไปไกลแค่ไหนเพื่อข่าวประเสริฐ?

เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้ว” พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า “ข้าพเจ้าพร้อมที่จะตายเพื่อข่าวประเสริฐ” นี่คือแนวความคิดของเขา ในโรม 1:16 เขากล่าวว่า “เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย” คุณอธิษฐานเผื่อวิญญาณที่หลงหายด้วยน้ำตาและภาระใจบ่อยแค่ไหน? เมื่อคุณพูด คนอื่นสามารถรู้สึกได้ถึงภาระใจและความห่วงใยที่คุณมีเพื่อความรอดของวิญญาณที่หลงหายได้มากแค่ไหน? คุณได้ทุ่มเทเวลา พลังงาน และทรัพยากรของคุณให้กับข่าวประเสริฐมากเท่าใด?

มีแรงบันดาลใจเสมอในการนำวิญญาณ และอธิษฐานเผื่อวิญญาณที่หลงหายอย่างร้อนรน ไม่มีอะไรที่ควรสำคัญไปกว่าการเห็นคนเหล่านั้นที่พระเยซูได้ตายเพื่อเขา มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงปลุกเร้าภาระใจภายในข้าพเจ้า การอุทิศชีวิตทั้งหมด และการทุ่มเทต่อข่าวประเสริฐที่ไม่หวั่นไหว ซึ่งเป็นฤทธิ์เดชแห่งความรอดเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้หลงหาย ข้าพระองค์ทำตามความฝันของพระองค์ แผนการของพระองค์ และวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ โดยไม่เสียสมาธิ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 14:26-27, 33; ลูกา 12:31-34


Comments are closed