วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2020

ทุกอย่างยอมจำนนต่อคุณในพระนามของพระองค์
Everything Is Subject To You In His Name

สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น (ยอห์น 14:13-14)

ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “สิทธิ​อำนาจ​ทั้ง​หมด​ใน​สวรรค์​ก็​ดี ใน​แผ่น​ดิน​โลก​ก็​ดี​ทรง​มอบ​ไว้​แก่​เรา​แล้ว เพราะ​ฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สา​วก​ของ​เรา จง​บัพ​ติศ​มา​พวก​เขา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​บิดา พระ​บุตร และ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์” (มัทธิว 28: 18-19) สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกนั้นได้ถูกมอบไว้กับพระเยซู ทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้และไกลกว่านั้นยอมจำนนต่อพระนามของพระเยซู สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่าทุกสิ่งยอมจำนนต่อคุณ เพราะว่าคุณดำเนินชีวิตอยู่ในพระนามของพระองค์ พระนามของพระองค์เป็นของคุณ

เมื่อคุณพูดในพระนามของพระองค์ คำพูดของคุณมีฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจราวกับว่าพระเยซูเองทรงเป็นผู้พูด พระนามของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจในทุกที่ สิ่งนี้มีฤทธิ์อำนาจเหนือรัฐบาล พวกวิญญาณชั่ว เทพ​ผู้​ครอง และศักดิ​เทพ  ฮาเลลูยา! จงใช้พระนามนั้น

พระคัมภีร์กล่าวว่า สิ่ง​ใด​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ขอ​ใน​นาม​ของ​เรา เรา​จะ​กระทำ​สิ่ง​นั้น เพื่อ​ว่า​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ได้รับ​เกียรติ​อัน​ยิ่งใหญ่​ทาง​พระ​บุตร​ สิ่ง​ใด​ที่​ท่าน​ขอ​ใน​นาม​ของ​เรา เรา​จะ​กระทำ​สิ่ง​นั้น (ยอห์น 14:13-14) นี่คือการพูดเรื่องการเรียกร้องในพระนามของพระเยซูและทำให้ทุกสิ่งยอมจำนนต่อคุณ เปโตรทำสิ่งนี้เมื่อเขาพูดกับชายที่พิการตั้งแต่กำเนิดว่า “ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ ชาวนาซาเร็ธ จงลุกขึ้นและเดิน”หลังจากนั้นเขาก็จับที่มือขวาของชายที่เป็นง่อยนั้น ดึงเขาขึ้น และกระดูกข้อเท้าของเขาก็ได้รับกำลัง นั่นคือได้รับการรักษาโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า (กิจการ 3:8) คุณมีพระพรและของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล นั่นคือพระนามของพระเยซู จงใช้ทุกวันและทุกที่ เมื่อคุณทำการเรียกร้องหรือออกกฤษฎีกาสิ่งใดในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็จะทำให้เกิดขึ้น พระนามของพระองค์คือทางออกสำหรับทุกปัญหา ไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใด จงป่าวประกาศว่า “ในนามของพระเยซูเจ้า ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต ทุกอย่างยอมจำนนต่อฉัน สาธุการแด่พระเจ้า!” ด้วยพระนามของพระองค์คุณจะไม่มีวันพ่ายแพ้ คุณมีอำนาจเหนือซาตานและฤทธิ์อำนาจแห่งความมืด ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเดินในเส้นทางแห่งความสำเร็จ ชัยชนะ และความมีชัย เพราะว่าฉันทำหน้าที่และทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซู ชีวิตของฉันอยู่เพื่อพระสิริและความเป็นเลิศ ฉันดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและครอบครองเหนือสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในชีวิต ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:มัทธิว 28:18-20; ลูกา 10:19; ฟิลิปปี 2:8-11


Comments are closed