จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2017
ทุกสิ่งเป็นของคุณ
All Things Are Yours

“เพราะฉะนั้น อย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวด เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21)

    2 เปโตร 1:3 กล่าวว่า “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” นี่เป็นสิ่งที่พิเศษ! สิ่งนี้เป็นจริงได้หรือ? แน่นอน เพราะว่าพระเจ้าตรัสไว้เช่นนั้น! ฤทธิ์เดชของพระองค์ ไม่ใช่ความสามารถของคุณหรือสติปัญญาของมนุษย์ ได้ประทานสิ่งนี้ให้แก่คุณ ทุกสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า

นี่หมายความว่าคุณไม่ต้องอยู่ในการขาดแคลนหรือมีความต้องการ คุณจะต้องการเงินสำหรับค่าเล่าเรียนของลูกได้อย่างไรในเมื่อทุกสิ่งเป็นของคุณแล้ว? คุณจะล้มละลายทางธุรกิจได้อย่างไรเมื่อทุกอย่างเป็นของคุณ? ทำไมคุณจึงยังแสวงหาคนสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการของคุณในเมื่อทุกสิ่งเป็นของคุณ? ทำไมคุณจึงร้องไห้และขอเงินเพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจในเมื่อทุกสิ่งเป็นของคุณ?

ปัญหาคือว่าคุณยังไม่ได้เชื่อพอ เมื่อคุณกล้าที่จะเชื่อในพระคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงว่าทุกสิ่งเป็นของคุณ สถานการณ์ของคุณก็จะเปลี่ยนไป นี่ไม่ใช่คำอุปมาหรือนิทาน ทุกสิ่งเป็นของคุณอย่างแท้จริง เพราะว่าคุณเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ โลกนี้เป็นของพระองค์ พระองค์ได้ตรัสไว้ในฮักกัย 2:8 ว่า “เงินเป็นของเรา และทองก็เป็นของเรา…” สิ่งเหล่านั้นก็เป็นของคุณด้วย เพราะว่าคุณเป็นทายาทร่วมกับพระองค์

แล้วพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าแก่เราได้อย่างไร? ส่วนต่อมาใน 2 เปโตร 1:3 บอกสิ่งนี้แก่เรา พระคำกล่าวว่า “…โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” ความรู้ถึงพระเจ้าและพระคำของพระองค์ของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก นั่นคือตั๋วของคุณสำหรับชีวิตแห่งพระสิริที่เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องและความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ดังนั้นอยู่ในพระคำและกับพระคำ ศึกษาและภาวนาพระคำทุกวัน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ขาดหรือต้องการสิ่งดีอันใด ข้าพเจ้ามีทุกสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางของพระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ โลกนี้เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเพลิดเพลินกับมรดกของข้าพเจ้า ในสภาพทางเศรษฐกิจที่อุดมสมบูรณ์และความเจริญขึ้นอย่างมากในพระคริสต์ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 68:19; โรม 8:17; สดุดี 16:6


Comments are closed